ZAPEWNIAMY

 • najwyższą jakość produktów i usług
 • azotan potasu we wszystkich trzech gatunkach: nawozowym, technicznym i spożywczym
 • nawozy NPK
 • chemię spożywczą
 • chemię techniczną
 • analizy laboratoryjne
 • kolejowe usługi logistyczne
 • profesjonalne doradztwo na każdym etapie współpracy

Formularz kontaktowy

Czy wiesz że ...

 • Po odzyskaniu niepodległości i objęciu przez Polskę części Górnego Śląska profesor Ignacy Mościcki w 1922 został mianowany dyrektorem Państwowej Fabryki Związków Azotowych w Chorzowie.

Dostawa miału węglowego do ZACH

  Przetargi  Zapytania ofertowe  Dostawa miału węglowego do ZACH

A | A | A

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NR 2020/01/SIWZ/HZ

 

I.  Zamawiający:

 1. Pełna nazwa Zamawiającego: Zakłady Azotowe Chorzów S.A.
 2. Adres: 41-503 Chorzów, ul. Narutowicza 15
 3. NIP: 627-001-16-43
 4. Internet: www.azotychorzow.pl

 

II. Tryb udzielenia zamówienia:

 Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego.

 

III. Przedmiot zamówienia:

Dostawa miału węglowego do Zakładów Azotowych Chorzów S.A. w ilości 500  ton miesięcznie w rozbiciu na wybranych dostawców.

 

IV. Opis przedmiotu zamówienia:

Dostawa miału węglowego na teren Zakładów Azotowych Chorzów S.A. na podstawie rocznej umowy, zgodnie z ustalonym przez Zamawiającego, miesięcznym harmonogramem dostaw. Dostawa miału węglowego luzem, transport samochodowy – wywrotka.

Charakterystyka:

 1. Dostawa miału energetycznego o następujących parametrach:
 • typ 31,2
 • wartość opałowa 22 000 – 23 000 kJ/kg
 • zawartość siarki do 0,7%
 • zawartość popiołu do 14%
 • wilgotność całkowita do 13%
 • uziarnienie do 20 mm
 1. Dostawa miału energetycznego w określonej przez Zamawiającego ilości w wyznaczone, zgodnie z zamówieniem, dni robocze w godzinach od 7.00 – 13.00.
 2. Rozliczenie każdej dostawy fakturą sprzedażową na podstawie potwierdzonych dokumentów dostawy i kwitu wagowego odbiorcy .

 

V. Warunki udziału w postępowaniu

W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu:

 1. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
 2. Przedłożą wraz z ofertą Oświadczenie dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu – załącznik nr 1.
 3. Przedłożą wraz z ofertą Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych – załącznik nr 2.
 4. Przedłożą wraz z ofertą Oświadczenie o zachowaniu poufności – załącznik nr 3.

 

VI. Dokumenty wymagane w ofercie

Do oferty należy załączyć następujące dokumenty:

 1. Wydruk komputerowy aktualnych informacji o podmiocie (oferencie) wpisanym do Centralnej Informacji Krajowej Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej oraz oryginał lub kserokopię aktualnego odpisu z Rejestru Przedsiębiorców KRS – kserokopia potwierdzona przez radcę prawnego lub osoby uprawnione do reprezentowania podmiotu.
 2. Referencje kontrahentów.

 

VII.  Sposób przygotowania oferty:

 1. Ofertą sporządza się w języku polskim.
 2. Oferta powinna zawierać:
 • informacje dotyczące oferowanej ceny miału węglowego zgodnie z parametrami określonymi w punkcie lV niniejszej specyfikacji ofertowej wraz z dostawą do Zakładów Azotowych Chorzów S.A.,
 • specyfikacje oraz przykładowe certyfikaty jakości oferowanego miału węglowego,

 

 1. Oferta winna mieć postać wydruku komputerowego. Oferty nieczytelne nie będą rozpatrywane.
 2. Zaleca się aby oferta w formie pisemnej była zszyta lub spięta i posiadała ponumerowane strony.
 3. Oferta musi być podpisana przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania dostawcy.
 4. Pełnomocnictwo do podpisania oferty winno być dołączone do oferty, o ile nie wynika z innych dokumentów załączonych z oferty. Pełnomocnictwo powinno być dołączone w oryginale lub kserokopii poświadczonej przez radcę prawnego/adwokata lub osoby upoważnione do reprezentowania podmiotu.
 5. Wszystkie miejsca, w których Dostawcy naniósł zmiany winny być parafowane przez osobę/y podpisujące ofertę.
 6. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane i zostaną zwrócone bez otwierania.
 7. Zamawiający nie przewiduje publicznego otwarcia ofert.
 8. Dostawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną ofertę przed upływem terminu składania ofert.
 9. W celu dokonania zmiany lub wycofania oferty, Dostawca złoży Zamawiającemu kolejną zamkniętą kopertę, oznaczoną jak w punkcie IX.5 z dodaniem słowa: „Zmiana” lub „Wycofanie”.
 10. Dostawca nie może wycofać oferty ani wprowadzić jakichkolwiek zmian w treści oferty po upływie terminu składania ofert.
 11. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
 12. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.
 13. W toku badania i oceny Komisja może żądać od Dostawcy wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. W związku z tym Dostawca wyznaczy osobę upoważnioną do podejmowania decyzji w zakresie niniejszego postępowania i kontaktu z Zamawiającym w trakcie trwania postępowania przetargowego. W ofercie należy podać telefon kontaktowy oraz adres mailowy do wyznaczonej osoby.
 14. Zamawiający przeprowadzi negocjacje z wybranymi Oferentami. W przypadku negocjacji ostateczne oferty zostaną przesłane do Zakładów Azotowych Chorzów S.A., drogą elektroniczną lub w zamkniętych kopertach wyznaczonym przez Komisję Przetargową terminie.

 

VIII.Termin obowiązania oferty:

       Dostawca będzie związany złożoną ofertą przez okres 3 miesięcy od daty terminu składania ofert.

 

IX. Informacje o terminie, miejscu składania ofert

 1. Oferty należy składać w terminie do 4.02.2020 r. do godz. 15.00.
 2. Oferta w formie pisemnej może zostać przesłana na adres siedziby Spółki lub dostarczona bezpośrednio do Sekretariatu Zarządu Spółki w Chorzowie, ul. Narutowicza 15, budynek dyrekcji - sekretariat.
 3. Dostawca umieści na kopercie swoją nazwę (firmę) oraz adres.
 4. Koperta winna być szczelnie zamknięta w sposób uniemożliwiający zapoznanie się z treścią oferty, tj. opieczętowana i zalakowana.
 5. Koperta będzie posiadać następujące oznaczenie:

PRZETARG NR 2020/01/SIWZ/HZ

Dostawy miału węglowego do Zakładów Azotowych Chorzów S.A. Nie otwierać. Skierować do Działu Zakupów, Zakłady Azotowe Chorzów S.A., ul. Narutowicza 15, 41-503 Chorzów

 1. Ofertę można złożyć również w formie elektronicznej na Platformie zakupowej Grupy Azoty pod adresem https://platformazakupowa.grupaazoty.com/

 

X. Prezentacja oferty:

Oferta winna zawierać cenę jednej tony miału węglowego wraz z dostawą do ZACH S.A. Cena powinna być określona w PLN i uwzględniać podatek akcyzowy.

    

XI. Opis kryteriów wyboru oferty:

 1. cena dostawy miału węglowego loco plac składowy Zamawiającego,
 2. jakość towaru,
 3. czas realizacji zamówienia w dniach,
 4. warunki płatności (wydłużony termin płatności min. 60 dni),
 5. referencje.

 

XII. Sposób udzielenia wyjaśnień dotyczących specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

      1.  Każdy oferent ma prawo zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w terminie nie późniejszym niż 3 dni  przed terminem składania ofert.

      2. Korespondencja w toku postępowania ofertowego, w tym pytania oferentów mogą mieć formę e-mailową.

 

XIII. Pracownicy uprawnieni do bezpośredniego kontaktowania się z dostawcami:

Mieczysław Nowak
Kierownik Działu Utrzymania Ruchu i Zabezpieczenia Technicznego
Numer telefonu: 515-033-585
e-mail: mieczyslaw.nowak@azotychorzow.pl    

Halina Wolny
Specjalista ds. Zaopatrzenia
Numer telefonu: 515-033-578
e-mail: halina.wolny@azotychorzow.pl

   

XIV. Środki odwoławcze:

Oferentom nie przysługuje prawo uczestnictwa w otwarciu ofert. W postępowaniu oferentom nie przysługują żadne środki odwoławcze.

 

XV. Postępowanie końcowe:

O wyniku postępowania Zamawiający poinformuje oferentów w formie pisemnej. Zamawiający ma prawo swobodnego wyboru oferty, może przeprowadzać dodatkowe negocjacje z wybranymi oferentami, a także unieważnić postępowanie na każdym jego etapie bez podania przyczyny. Zamawiający ma prawo sprawdzenia partii próbnej miału węglowego od poszczególnych oferentów przed ostatecznym wyborem dostawców.

 

Załączniki:

Załącznik nr 1 - Oświadczenie dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu

Załącznik nr 2 - Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

Załącznik nr 3- Oświadczenie o zachowaniu poufności

nawozy NPK

segment spożywczy

segment techniczny

laboratorium

SYSTEM ALP VISUAL PLUS |