ZAPEWNIAMY

 • najwyższą jakość produktów i usług
 • azotan potasu we wszystkich trzech gatunkach: nawozowym, technicznym i spożywczym
 • nawozy NPK
 • chemię spożywczą
 • chemię techniczną
 • analizy laboratoryjne
 • kolejowe usługi logistyczne
 • profesjonalne doradztwo na każdym etapie współpracy

Formularz kontaktowy

Czy wiesz że ...

 • Po odzyskaniu niepodległości i objęciu przez Polskę części Górnego Śląska profesor Ignacy Mościcki w 1922 został mianowany dyrektorem Państwowej Fabryki Związków Azotowych w Chorzowie.

Przetarg na budowę linii kablowej zasilającej złącze kablowe ze stacji transformatorowej położonej na terenie Zakładów Azotowych Chorzów S.A. w Chorzowie

  Przetargi  Zapytania ofertowe  Przetarg na budowę linii kablowej zasilającej złącze kablowe ze stacji transformatorowej położonej na terenie Zakładów Azotowych Chorzów S.A. w Chorzowie

A | A | A

termin składania ofert upływa w dniu 23.01.2020 o godzinie 14:00

1.INFORMACJE WPROWADZAJĄCE:

 1. Zamawiający:

Zakłady Azotowe Chorzów Spółka Akcyjna
ul. Narutowicza 15, 41-503 Chorzów
NIP 627-001-16-43, REGON 271515599
Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy KRS 0000070509
Kapitał zakładowy: 94.700.000,00 (wpłacony w 100 %).

 1. Zamówienie nie podlega przepisom ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) oraz protestom i odwołaniom.
 2.  Tryb postępowania: postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego.
 3.  Modyfikacje SIWZ:

Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmodyfikować treść SIWZ. Dokonaną
w ten sposób modyfikację Zamawiający publikuje wraz z SIWZ.

 

2.PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO:

Przedmiotem postępowania przetargowego jest budowa linii kablowej nn zasilającej złącze kablowe nn ze stacji transformatorowej SN/nn położonej na terenie Zakładów Azotowych Chorzów S.A. w Chorzowie wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej i zgłoszeniem
w UM Chorzów.

 1. WARUNKI ZAMAWIAJĄCEGO DOTYCZĄCE REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
  1. Zakres przedmiotu zamówienia będzie uwzględniać i obejmować :
 1. Budowę nowej linii kablowej nN 0,4kV ,
 2. Wprowadzenie do wybranego pola rozdzielni nN w stacji elektroenergetycznej ST-5 nowej linii kablowej i zabudowę złącza nN typu ZK,
 3. Zabudowanie aparatury łączeniowej, pomiarowej i zabezpieczeniowej,
 4. Możliwe kolizje z istniejącą infrastrukturą gazową, ciepłowniczą oraz wodno-kanalizacyjną
  w nowo projektowanej trasie.
 5. Wykonanie mapy do celów projektowych,
 6. Plan zagospodarowania terenu,
 7. Opis techniczny wraz z obliczeniami,
 8. Schemat jednokreskowy,
 9. Przedmiar robót,
 10. Kosztorys inwestorski,
 11. Potwierdzenie zgłoszenia budowy w UM Chorzów.
 12. Wykonanie na podstawie opracowanej dokumentacji zasilania złącza kablowego,
 13. Pomiar rezystancji izolacji, induktorem o napięciu 2,5kV DC oraz pomiar rezystancji uziemienia,
 14. Przywrócenie terenu do stanu pierwotnego,
 15. Zapewnienie przez wykonawcę objęcia kierownictwa i nadzoru budowy przez kierownika budowy posiadającego uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalności, który będzie pełnił swoją funkcję w oparciu o odpowiednie przepisy Prawa Budowlanego.

Wszystkie prace muszą być wykonane zgodnie z opracowanym projektem, obowiązującymi przepisami w tym zakresie oraz przepisami BHP. Ewentualne zmiany w stosunku do projektu należy uzgodnić z Zamawiającym.

 1.  Materiały do wykonania przedmiotu zamówienia

Materiały stosowane przez Wykonawcę muszą być nowe, dobrej, jakości, o parametrach
dostosowanych do czynników zewnętrznych, na których działanie mogą być narażone,
a także dokładnie odpowiadać warunkom niezbędnym do prawidłowego wykonania powierzonych robót.

Zastosowane wyroby budowlane powinny być dopuszczone do zastosowania w budownictwie
i spełniać wymagania ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych oraz art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 – Prawo Budowlane. Powinny posiadać: atesty, certyfikaty
lub deklaracje dopuszczające do stosowania w budownictwie.

Użyty sprzęt do wykonania prac musi byś sprawny i posiadać aktualne świadectwa dopuszczenia
do użytkowania.

Wykonawca może zastosować materiały inne niż zakłada projekt, jeżeli proponowane
materiały zamienne spełniają wymogi pod względem technicznym i uzyskają aprobatę
projektanta, a Zamawiający wyrazi zgodę na ich zastosowanie. Parametry techniczne
materiałów zamiennych nie mogą być gorsze od właściwości i parametrów materiałów
uwzględnionych w projekcie.

 1.  Badania i pomiary elektryczne

Wykonawca zobowiązany jest do wykonania pomiarów końcowych. Wszystkie badania i pomiary muszą być przeprowadzone zgodnie z wymaganymi normami oraz przyrządami posiadającymi
aktualne badania legalizacyjne (nie starsze niż 1-rok). Protokoły z pomiarów należy załączyć
do dokumentacji powykonawczej.

 1.  Dokumentacja powykonawcza

Przy przekazywaniu instalacji do eksploatacji Wykonawca jest obowiązany dostarczyć Zamawiającemu dokumentację powykonawczą, a w szczególności zaktualizowaną część opisową
i rysunkową projektu budowlano - wykonawczego. Wszystkie wyniki badań i pomiarów powinny być dołączone do odbioru technicznego wykonanych robót. Należy przekazać Zamawiającemu wszystkie: atesty, karty katalogowe, certyfikaty, deklaracje, karty gwarancyjne itp.

Wykonawca zapewni wykonanie dokumentacji geodezyjnej powykonawczej oraz zgłosi zmiany do ODGiK Chorzów.

 1.  Przekazanie placu budowy

Zamawiający przekaże Wykonawcy teren budowy w terminie ustalonym w umowie.
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót przepisy dotyczące ochrony środowiska, przepisy BHP oraz ochrony Ppoż. Pracownicy muszą posiadać odpowiednie kwalifikacje zawodowe oraz posiadać aktualne badania lekarskie i przeszkolenie w zakresie BHP. Wykonawca zapewni wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne, sprzęt oraz odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie. Wykonawca powinien wyznaczyć strefy niebezpiecznie, odpowiednio je ogrodzić i oznakować.

 1.  Warunki wykonywania prac

Prace będą wykonywane w czynnym zakładzie. Wszelkie wyłączenia, zajęcia pasa jezdni i inne prace Wykonawcy, które mogą stwarzać jakiekolwiek utrudnienia, powinny być uzgodnione
z odpowiednimi służbami Zakładów Azotowych Chorzów S.A.

Należy tak zorganizować prace, aby zapewnić na czas robót swobodny przejazd drogami
na terenie zakładu oraz swobodne i bezpieczne przejście dla pieszych.

Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia Kierownika Robót posiadającego uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalności, którzy będą pełnili swoja funkcję w oparciu
o odpowiednie przepisy Prawa Budowlanego.

Wykonawca zobowiązuje się do ścisłej współpracy z Zamawiającym w zakresie uzgadniania
koniecznych zmian projektowych, przebiegu trasy, itp.

 1. ISTOTNE UWARUNKOWANIA REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
  1. Zamawiający dostarczy Wykonawcy dokumenty źródłowe będące w jego posiadaniu niezbędne do wykonania zamówienia.
  2. Wykonawca zobowiązuje się w formie pisemnej do zachowania poufności w całym zakresie przedmiotu zamówienia, również po jego zrealizowaniu. Informacje zdobyte przez Wykonawcę w trakcie realizacji zamówienia mogą być wykorzystane tylko w tym celu. Wzór Oświadczenia o zachowaniu poufności stanowi załącznik nr 3 do SIWZ.
  3. W przetargu mogą wziąć udział tylko te firmy, które przeprowadzą wizję lokalną.

 

5.TERMIN REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Przedmiot zamówienia należy wykonać w terminie do dnia 31.03.2020r.

 1. OKRES GWARANCJI:

Wymagany minimalny czas trwania gwarancji wynosi 60 miesięcy.

 1. KAUCJA GWARANCYJNA

W celu zabezpieczenia roszczeń Zamawiającego względem Wykonawcy dotyczących rękojmi
za wady fizyczne i/lub udzielonych gwarancji jakości wykonania robót Zamawiający ma prawo zatrzymać z faktur Wykonawcy kwotę w wysokości 10% wynagrodzenia za wykonane prace
na okres gwarancji.

 

8.WARUNKI PŁATNOŚCI:

Płatność po zakończeniu całości prac na podstawie prawidłowo wystawionej faktury z terminem płatności 60 dni.

 

9. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ:

Oferent pozostaje związany złożoną ofertą przez okres 60 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

 

10. WYKLUCZENIE Z POSTĘPOWANIA:

Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:

 1. Oferentów, którzy w ciągu ostatnich trzech lat przed wszczęciem postępowania wyrządzili szkodę Grupie Azoty, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie lub też brali udział w aukcji prowadzonej przez Grupę Azoty i nie potwierdzili ceny po jej wygraniu
  lub nie podpisali/nie wykonali przedmiotu zamówienia,
 2. Oferentów, którzy na dzień składania oferty pozostają z Zakładami Azotowymi Chorzów S.A.
  W sporze dotyczącym roszczeń majątkowych (niezależnie od podstawy odpowiedzialności tych podmiotów),
 3. Oferentów, w stosunku, do których otwarto likwidację lub wobec których ogłoszono upadłość oraz oferentów, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, o ile układ przewiduje zaspokojenie wierzycieli poprzez likwidację majątku upadłego. Powyższe ograniczenie nie dotyczy Spółek Grupy Azoty,
 4. Oferentów będących osobami fizycznymi, osobami prawnymi, których urzędujących członków władz zarządzających prawomocnie skazano za przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, lub którzy wyrządzili Spółce szkodę, co zostało potwierdzone wyrokiem sądowym lub innym orzeczeniem organu lub ubezpieczyciela,
 5. Oferentów, którzy nie złożyli wymaganych oświadczeń lub nie spełnili innych wymagań określonych w SIWZ lub innym dokumencie, w którym zostały określone wymogi udziału oferentów w postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie przetargowym, pomimo uprzedniego wezwania Zamawiającego,
 6. Oferentów, którzy wykonywali czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania, lub korzystali, w celu sporządzenia oferty, z osób uczestniczących w dokonywaniu tych czynności,
 7. Oferentów, którzy złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania.

 

11.WARUNKI UCZESTNICTWA W POSTĘPOWANIU:

O dopuszczenie do udziału w przedmiotowym postępowaniu mogą ubiegać się Oferenci,
którzy spełniają łącznie następujące warunki:

 1. Nie podlegają wykluczeniu na podstawie pkt 8 SIWZ,
 2. Posiadają wymagane uprawnienia lub dysponują osobą/osobami posiadającą/posiadającymi w/w uprawnienia,
 3. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania Zamówienia,
 4. Przedłożą wraz z ofertą Oświadczenie dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniuzałącznik nr 1 do SIWZ,
 5. Przedłożą wraz z ofertą Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowychzałącznik nr 2 do SIWZ,
 6. Przedłożą wraz z ofertą Oświadczenie o zachowaniu poufnościzałącznik nr 3 do SIWZ,
 7. Przed złożeniem oferty – wezmą udział w wizji lokalnej na terenie Zakładów Azotowych

Chorzów S.A. przy ulicy Narutowicza 15 w Chorzowie.

 

12.OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT:

 1. Oferta musi zawierać:
 1. Całkowitą cenę ryczałtową netto za wykonanie całości prac objętych przedmiotem zamówienia – podana cena podlega ocenie zgodnie z punktem 14.5,
 2. Termin realizacji zamówienia – należy podać liczbę dni realizacji przedmiotu zamówienia
  od dnia potwierdzenia zamówienia
 3. Aktualne dokumenty uwiarygadniające Oferenta – wypis z KRS lub CEIDG,
 4. Wszystkie wymagane do dołączenia załączniki zgodnie z SIWZ,
  1. Oferta musi zostać sporządzona w języku polskim.
  2. Ofertę należy przygotować ściśle według wymagań określonych w niniejszym zamówieniu, zgodnie z wzorem określonym w załączniku nr 4 do SIWZ.
  3. Oferta musi zostać podpisana przez osoby uprawnione do reprezentowania Oferenta. Uprawnienie osób podpisujących ofertę do reprezentowania Oferenta w postępowaniu musi bezpośrednio wynikać z dokumentów dołączonych do oferty.
  4. Każdy Oferent może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie większej liczby ofert samodzielnie
   przez Oferenta lub wspólnie z innymi Oferentami spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez tego Oferenta.
  5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i wariantowych.
  6. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z osobą wyznaczoną do kontaktu.
  7. Żadne dokumenty wchodzące w skład oferty, w tym również te przedstawiane w formie oryginałów, nie podlegają zwrotowi przez Zamawiającego.
  8. Oferent ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
  9. Zaleca się, aby wszystkie zapisane strony oferty były parafowane przez osoby uprawnione.
   Nie dotyczy to stron, na których widnieje podpis właściwych osób.
  10. Dokumenty dołączone do oferty mogą być złożone w formie kopii potwierdzonej za zgodność
   z oryginałem przez osobę/osoby upoważnioną/e do reprezentowania Oferenta.
  11. Oferent zobowiązany jest do umieszczenia oferty w opakowaniu zewnętrznym zabezpieczonym w sposób uniemożliwiający odczytanie jej zawartości bez uszkodzenia tego opakowania,
   np. poprzez opieczętowanie lub zalakowanie. Opakowanie winno być oznaczone nazwą
   i adresem Oferenta oraz zaadresowane w następujący sposób:

Zakłady Azotowe Chorzów S.A.

ul. Narutowicza 15, 41-503 Chorzów

POSTĘPOWANIE PRZETARGOWE NR SIWZ/ME/163/2019

Nie otwierać przed 23.01.2020r. godz. 14.00

 1. Oferent może wprowadzać zmiany lub wycofać złożoną ofertę przed upływem terminu składania ofert składając kolejną zamkniętą kopertę, zgodnie z punktem 12.12. SIWZ dodając odpowiednio słowo „Zmiana” lub „Wycofanie”.
 2. Oferent nie może wprowadzać jakichkolwiek zmian w treści oferty po upływie terminu składania ofert.

 

13.SKŁADANIE OFERT:

 1. Oferta w formie pisemnej może zostać przesłana na adres siedziby Spółki lub dostarczona bezpośrednio do sekretariatu Zarządu Spółki.
 2. Ofertę można również złożyć w formie elektronicznej na Platformie Zakupowej Grupy Azoty pod adresem: https://platformazakupowa.grupaazoty.com/

W przypadku złożenia oferty zarówno w postaci pisemnej jak i elektronicznej wymagane jest, aby oferty były identyczne pod względem zawartości i oferowanych warunków. W przeciwnym wypadku oferta zostanie odrzucona.

 1. Termin składania ofert upływa w dniu 23.01.2020 r. o godzinie 14:00.
 2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

 

14.WERYFIKACJA I OCENA OFERT:

 1. Komisja Przetargowa powołana przez Zamawiającego dokona weryfikacji i oceny ofert
  pod kątem spełnienia wymogów określonych w dokumentacji przetargowej.
 2. W toku analizy formalnej i merytorycznej ofert Komisja może żądać udzielenia przez Oferentów wyjaśnień i uzupełnień oraz negocjować warunki złożonych przez nich ofert.
 3. W przypadku stwierdzenia braków lub nieścisłości Oferent może zostać powiadomiony
  o możliwości uzupełnienia oferty w wyznaczonym terminie. Oferenci mogą zostać poproszeni
  o złożenie wyjaśnień dotyczących treści oferty.
 4. Oferty niespełniające wymagań dokumentacji przetargowej lub nieuzupełnione na prośbę Zamawiającego zostaną odrzucone.
 5. Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria:

Kryterium

Znaczenie procentowe kryterium

Oferowana cena netto

90 %

Termin realizacji

10 %

 

 

 1. Zamawiający po zapoznaniu się z warunkami złożonych ofert oraz przeprowadzeniu
  ich weryfikacji i oceny wybierze najkorzystniejszą ofertę. Za najkorzystniejszą zostanie uznana ta oferta, która uzyskała najwyższą ocenę spośród ofert w wybranym przez Zamawiającego wariancie, zgodnie z kryteriami oceny ofert przedstawionymi w pkt 14.5 SIWZ.

 

15.ZASTRZEŻENIA DODATKOWE:

 1. Złożenie oferty przez Oferenta jest równoznaczne z akceptacją warunków zawartych w SIWZ.
 2. Postępowanie jest niejawne dla Oferentów.
 3. Oceny ofert i wyniki postępowania mają charakter poufny i nie będą udostępniane Oferentom.
 4. O wyborze oferty lub jej odrzuceniu Oferenci zostaną powiadomieni pisemnie lub mailowo.
 5. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany warunków postępowania, prowadzenia dodatkowych negocjacji z wybranym Oferentem, niedokonania wyboru oferty i zamknięcia przetargu bez podania przyczyny, odwołania przetargu przed terminem składania ofert
  oraz unieważnienia postępowania, w całości lub w części bez podania przyczyny i ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych. W przypadku unieważnienia postępowania
  o udzielenie zamówienia z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, Oferentom,
  którzy złożyli oferty nie przysługuje jakiekolwiek roszczenie o zwrot kosztów uczestnictwa
  w postępowaniu.
 6. Złożenie oferty nie stanowi zobowiązania po stronie Zamawiającego ani nie stwarza jakichkolwiek roszczeń ze strony Oferenta względem Zamawiającego bądź jego następców prawnych.
 7. Z tytułu wykluczenia lub odrzucenia ofert, Oferentom nie przysługują żadne roszczenia przeciwko Zamawiającemu.
 8. W przypadku, gdy Oferent, którego oferta została wybrana, przedstawi nieprawdziwe dane Zamawiający może zlecić wykonanie przedmiotu zamówienia Oferentowi, którego oferta uzyskała najwyższą liczbę punktów spośród pozostałych ofert i z powyższego względu Oferenci pozostają związani warunkami złożonych ofert w całym okresie ich ważności bez względu
  na powiadomienie o wynikach postępowania, a art. 703 §1 k.c. nie ma zastosowania.

 

16.INFORMACJE DODATKOWE:

Dodatkowych informacji udziela:

 1. W sprawach formalnych oraz w zakresie dotyczącym ustalenia terminu wizji lokalnej:
 1. Adam Matich tel. +48 575 600 582 adam.matich@azotychorzow.pl
 2. Adam Szary tel. +48 536 996 500 adam.szary@azotychorzow.pl
  1. W sprawach związanych z funkcjonowaniem Platformy Zakupowej: Dział Helpdesk e-mail: helpdesk@logintrade.net, tel.: (71) 787 35 34; (71) 787 37 27; (71) 787 37 57.

Załączniki:

Załącznik nr 1 – Oświadczenie Oferenta dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu

Załącznik nr 2 – Oświadczenie Oferenta o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

Załącznik nr 3 – Oświadczenie Oferenta o zachowaniu poufności

Załącznik nr 4 – Wzór oferty

nawozy NPK

segment spożywczy

segment techniczny

laboratorium

SYSTEM ALP VISUAL PLUS |