ZAPEWNIAMY

 • najwyższą jakość produktów i usług
 • azotan potasu we wszystkich trzech gatunkach: nawozowym, technicznym i spożywczym
 • nawozy NPK
 • chemię spożywczą
 • chemię techniczną
 • analizy laboratoryjne
 • kolejowe usługi logistyczne
 • profesjonalne doradztwo na każdym etapie współpracy

Formularz kontaktowy

Czy wiesz że ...

 • Po odzyskaniu niepodległości i objęciu przez Polskę części Górnego Śląska profesor Ignacy Mościcki w 1922 został mianowany dyrektorem Państwowej Fabryki Związków Azotowych w Chorzowie.

Przetarg na wykonywanie przeglądów i napraw okresowych wagonów cystern typu: 422R i 406R z odmianami Ra i Rb.

  Przetargi  Zapytania ofertowe  Przetarg na wykonywanie przeglądów i napraw okresowych wagonów cystern typu: 422R i 406R z odmianami Ra i Rb.

A | A | A

Termin składania ofert upływa w dniu 29 listopada 2019 r. o godzinie 14:00.

1.INFORMACJE WPROWADZAJĄCE

1.1 Zamawiający:

Zakłady Azotowe Chorzów Spółka Akcyjna
ul. Narutowicza 15, 41-503 Chorzów
NIP 627-001-16-43,  REGON 271515599
Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy KRS 0000070509, BDO 000011393, Kapitał zakładowy: 94.700.000,00 (wpłacony w 100 %)

1.2 Zamówienie nie podlega przepisom ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (Dz.U.2015. 2164 t. j. z późniejszymi zmianami) oraz protestom i odwołaniom.

1.3 Tryb postępowania: postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego

1.4 Modyfikacje SIWZ.

Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmodyfikować treść SIWZ. Dokonaną w ten sposób modyfikację Zamawiający publikuje wraz z SIWZ.

 

2.PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie przeglądów i napraw okresowych wagonów cystern typu: 422R i 406R z odmianami Ra i Rb zgodnie z DSU Zamawiającego.  Dokumentacja Systemów Utrzymania ww. wagonów zostaje dołączona do SIWZ jako załączniki nr 2 i 3. W roku 2020 ZA Chorzów S.A. planują skierować do przeglądów i napraw okresowych ogółem 26  wagonów cystern
w tym:

 • 23 wagony typu 406R wg poziomów utrzymania: P5 – 7 sztuk, P4 – 8 sztuk i P2/P3 – 8 sztuk,
 • 3 wagony cysterny typu 422R wg poziomów utrzymania: P4 – 2 sztuki i P2/P3 – 1 sztuka,

Prognozowane miesiące napraw oraz ilość: luty – 4 wagony, kwiecień – 1, maj – 4, czerwiec – 2, lipiec – 4, sierpień – 6, październik – 1, listopad – 3 i grudzień – 1 wagon.

Ilość wagonów kierowanych do przeglądów lub napraw w poszczególnych miesiącach może ulec zmianie w zależności od potrzeb Zamawiającego. Dla każdego wagonu zostanie wystawione odrębne zamówienie, w którym szczegółowo określony zostanie rodzaj i zakres przeglądu lub naprawy.

2.1 Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności:

 1. Wykonywanie napraw okresowych poziomu P5 z malowaniem podwozia i nadwozia wraz z rewizją zbiornika ładunkowego i powietrznego oraz ich odbiorem przez inspektora TDT,
 2. Wykonywanie napraw okresowych poziomu P4 z malowaniem podwozia i nadwozia wraz z rewizją zbiornika ładunkowego i powietrznego oraz ich odbiorem przez inspektora TDT,
 3. Wykonanie przeglądu okresowego P2/P3 z badaniem defektoskopowym zestawów kołowych wraz z rewizją zbiornika ładunkowego i powietrznego oraz ich odbiorem przez inspektora TDT (bez malowania).
 4. Wykonanie wyłącznie rewizji zbiornika ładunkowego z odbiorem przez inspektora TDT.
 5. Malowanie całościowe zbiornika ładunkowego podczas przeglądu okresowego P2/P3.
 6. Wykonanie prac dodatkowych wykraczających poza stały zakres naprawy (przeglądu) – wyłączanie po uzgodnieniu ze Zlecającym.

 

3.TERMIN REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Planowany termin wykonywania prac – rok 2020, zgodnie z planem napraw Zamawiającego.  

4.WARUNKI PŁATNOŚCI:

Termin płatności wynosi nie mniej niż 60 dni.

5.TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

Oferent pozostaje związany złożoną ofertą przez okres 60 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

6.WARUNKI UCZESTNICTWA W POSTĘPOWANIU

6.1 O dopuszczenie do udziału w przedmiotowym postępowaniu mogą ubiegać się wszyscy Oferenci, którzy:

 • posiadają odpowiednią wiedzę i doświadczenie,
 • dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia posiadającymi odpowiednie kwalifikacje zawodowe,
 • znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej pozwalającej na realizację zamówienia.

6.2 W celu potwierdzenia wymaganego doświadczenia Oferent zobowiązany jest do przedstawienia minimum 3 (trzech) referencji z ostatnich 5 lat na wykonanie napraw i przeglądów okresowych taboru kolejowego będącego Przedmiotem Zamówienia.

 

7.OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT

​ 7.1 Oferta powinna zawierać ceny jednostkowe za:

 1. naprawę główną poziomu P5 w zakresie zgodnym z pkt. 2.1.1,
 2. naprawę rewizyjną poziomu P4 w zakresie zgodnym z pkt. 2.1.2,
 3. przegląd okresowy P2/P3 (pkt.2.1.3),
 4. rewizję zbiornika ładunkowego z rozbiciem na badania pośrednie i okresowe (pkt.2.1.4,
 5. malowanie zbiornika ładunkowego w trakcie przeglądu P2/P3 (pkt.2.1.5),
 6. prace dodatkowe wykraczające poza stały zakres napraw, wyszczególnione w załączniku nr 1 do niniejszego zapytania.

  Ponadto oferta musi zawierać:

a) termin udzielonej gwarancji wyrażony w miesiącach, lecz nie mniej niż 24 miesiące,

b) czas postoju wagonu w naprawie wyrażony w liczbie dni roboczych,

c) warunki płatności za realizację zamówienia (z terminem płatności co najmniej 60 dni).

7.2 Oferta musi zostać sporządzona w języku polskim.

7.3 Ofertę należy przygotować ściśle według wymagań określonych w niniejszym zapytaniu.

7.4 Oferta musi zostać podpisana przez osoby uprawnione do reprezentowania Oferenta. Uprawnienie osób podpisujących ofertę do reprezentowania Oferenta w postępowaniu musi bezpośrednio wynikać z dokumentów dołączonych do oferty.

7.5 Każdy Oferent może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie większej liczby ofert samodzielnie przez Oferenta lub wspólnie z innymi Oferentami spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez danego Oferenta.

7.6 Nie dopuszcza się złożenia oferty wspólnej.

7.7 Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.

7.8 W ofercie należy wskazać osobę do kontaktu wraz z adresem email. Wszelka korespondencja prowadzona  będzie wyłącznie z osobą wyznaczoną do kontaktu.

7.9 Żadne dokumenty wchodzące w skład oferty, w tym również te przedstawiane w formie  oryginałów, nie podlegają zwrotowi przez Zamawiającego.

7.10 Oferent ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

7.11 Zaleca się, aby wszystkie zapisane strony oferty były parafowane przez osoby uprawnione. Nie dotyczy to stron, na których widnieje podpis właściwych osób.

7.12 Dokumenty dołączone do oferty mogą być złożone w formie kopii potwierdzonej za zgodnością z oryginałem przez osobę/osoby upoważnioną/e do reprezentowania Oferenta.

7.13 Oferent zobowiązany jest do umieszczenia oferty w opakowaniu zewnętrznym zabezpieczonym w sposób uniemożliwiający odczytanie jej zawartości bez uszkodzenia tego opakowania, np. poprzez opieczętowanie lub zalakowanie. Opakowanie winno być oznaczone nazwą i adresem Oferenta oraz zaadresowane w następujący sposób:

 

Zakłady Azotowe Chorzów S.A.

ul. Narutowicza 15

41-503 Chorzów

 

POSTĘPOWANIE PRZETARGOWE NR SIWZ/MK/ 140 /2019

Oferta na „Naprawy i przeglądy okresowe wagonów

 

7.14 Oferent może wprowadzać zmiany lub wycofać złożoną ofertę przed upływem terminu składania ofert składając kolejną zamkniętą kopertę, zgodnie z punktem 7.13 dodając odpowiednio słowo „Zmiana” lub „Wycofanie”.

7.15 Oferent nie może wycofywać ani wprowadzać jakichkolwiek zmian w treści oferty po upływie terminu składania ofert.

 

8.ZŁOŻENIE OFERT

8.1 Oferta w formie pisemnej może zostać przesłana na adres siedziby Spółki lub dostarczona  bezpośrednio do sekretariatu Zarządu Spółki.

8.2 Ofertę można również złożyć w formie elektronicznej na Platformie Zakupowej Grupy Azoty pod   adresem: https://platformazakupowa.grupaazoty.com/. W przypadku złożenia oferty zarówno w postaci pisemnej jak i elektronicznej wymagane jest aby oferty były identyczne pod względem zawartości i oferowanych warunków. W przeciwnym wypadku oferta zostanie odrzucona.

8.3 Termin składania ofert upływa w dniu 29 listopada 2019 r. o godzinie 14:00.

8.4 Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

 

9.WERYFIKACJA I OCENA OFERT

9.1 Komisja Przetargowa powołana przez Zamawiającego dokona weryfikacji i oceny ofert pod kątem spełnienia wymogów określonych w dokumentacji przetargowej.

9.2 W toku analizy formalnej i merytorycznej ofert Komisja może żądać udzielenia przez Oferentów    wyjaśnień i uzupełnień oraz negocjować warunki złożonych przez nich ofert.

9.3 W przypadku stwierdzenia braków lub nieścisłości Oferent może zostać powiadomiony
o możliwości uzupełnienia oferty w wyznaczonym terminie. Oferenci mogą zostać poproszeni
o złożenie wyjaśnień dotyczących treści oferty.

9.4 Oferty niespełniające wymagań dokumentacji przetargowej lub nieuzupełnione na prośbę Zamawiającego zostaną odrzucone.

9.5 Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria i znaczenie:

 

Kryterium

Znaczenie procentowe kryterium

Cena

80 %

Termin realizacji

5 %

Gwarancje

10 %

Referencje

5 %

 

10.INFORMACJE DODATKOWE:

10.1  Postępowanie jest niejawne dla Oferentów.

10.2  Oceny ofert i wyniki postępowania mają charakter poufny i nie będą udostępniane innym Oferentom.

10.3  O wyborze oferty lub jej odrzuceniu Oferenci zostaną powiadomieni pisemnie lub mailowo.

10.4  Zamawiający zastrzega sobie prawo prowadzenia negocjacji cenowych z wybranymi Oferentami, jak również ograniczenia lub rozszerzenia zakresu prac o roboty dodatkowe.

10.5  Złożenie oferty nie stanowi zobowiązania po stronie pytającego ani nie stwarza jakichkolwiek roszczeń ze strony Oferenta względem pytającego bądź jego następców prawnych.

10.6  Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

10.7  Z tytułu wykluczenia lub odrzucenia ofert, Oferentom nie przysługują żadne roszczenia przeciwko Zamawiającemu.

10.8. Dodatkowych informacji udziela:

 1. Bernard Hassa  - kontakt  email: bernard.hassa@azotychorzow.pl
 2. w sprawach dotyczących aukcji elektronicznej i technicznych związanych z Platformą Zakupową: Dział Helpdesk Nr tel.: +48 71 787 35 34; +48 71 787 37 27; +48 71 787 37 57 e-mail: helpdesk@logintrade.net

nawozy NPK

segment spożywczy

segment techniczny

laboratorium

SYSTEM ALP VISUAL PLUS |