ZAPEWNIAMY

 • najwyższą jakość produktów i usług
 • azotan potasu we wszystkich trzech gatunkach: nawozowym, technicznym i spożywczym
 • nawozy NPK
 • chemię spożywczą
 • chemię techniczną
 • analizy laboratoryjne
 • kolejowe usługi logistyczne
 • profesjonalne doradztwo na każdym etapie współpracy

Formularz kontaktowy

Czy wiesz że ...

 • Po odzyskaniu niepodległości i objęciu przez Polskę części Górnego Śląska profesor Ignacy Mościcki w 1922 został mianowany dyrektorem Państwowej Fabryki Związków Azotowych w Chorzowie.

Wykonanie dwóch odcinków sieci grzewczej CO

  Przetargi  Zapytania ofertowe  Wykonanie dwóch odcinków sieci grzewczej CO

A | A | A

Termin składania ofert: 26.07.2019 r. godzina 14.00

1.INFORMACJE WPROWADZAJĄCE

 1. Zamawiający:

Zakłady Azotowe Chorzów Spółka Akcyjna
ul. Narutowicza 15, 41-503 Chorzów
NIP 627-001-16-43,  REGON 271515599
Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy KRS 0000070509
Kapitał zakładowy: 94.700.000,00 (wpłacony w 100 %)

 1. Zamówienie nie podlega przepisom ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (Dz.U.2015. 2164 t. j. z późniejszymi zmianami) oraz protestom i odwołaniom.
 2. Tryb postępowania: postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego
 3. Modyfikacje SIWZ.

Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmodyfikować treść SIWZ. Dokonaną w ten sposób modyfikację Zamawiający publikuje wraz z SIWZ.

 

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

 1. Przedmiotem zamówienia jest budowa (przebudowa) na terenie Zamawiającego dwóch odcinków  sieci ciepłowniczej wody grzewczej, nadziemnej i podziemnej z rur preizolowanych, łączącego odcinki istniejącej sieci grzewczej.
 2. Długość pierwszego odcinka 11,4 + 65,6 m, średnica rur dn 100, długość drugiego odcinka 2,5 + 96 m, średnica rur dn 50. Ciśnienie robocze wody grzewczej 5 bar, temperatura wody zasilającej max 90oC.
 3. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:  
  1. Demontaż odcinka napowietrznego dwóch rur ciepłowniczych podlegającego wymianie. Złom pozostaje własnością Zamawiającego.
  2. Wykonanie wykopów w drodze wewnętrznej zakładu oraz częściowo na terenie zielonym.
  3. Wykonanie podłoża dla posadowienia rurociągów.
  4. Montaż odcinków sieci nadziemnej i podziemnej oraz przyłączenie do istniejącej sieci.
  5. Badania spawów.
  6. Próby szczelności nowego rurociągu.
  7. Sprawdzenie systemu monitoringu szczelności.
  8. Zasypanie ułożonych rurociągów.
  9. Odtworzenie nawierzchni drogi.
  10. Wywóz  i unieszkodliwienie odpadów powstałych w związku z wykonywanymi pracami.
  11. Wykonanie dokumentacji powykonawczej
  12. Inne prace towarzyszące, konieczne dla prawidłowego wykonania zadania,
  13. Wykonanie prac zgodnie z przepisami BHP i p-poż.
 4. Szczegółowy zakres prac zawiera dokumentacja wykonawcza, która w wersji elektronicznej udostępniona zostanie na wniosek Oferenta.

 

ISTOTNE UWARUNKOWANIA REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

 1. Wykonawca zobowiązuje się w formie pisemnej do zachowania poufności w całym zakresie przedmiotu zamówienia, również po jego zrealizowaniu. Informacje zdobyte przez Wykonawcę w trakcie realizacji zamówienia mogą być wykorzystane tylko w tym celu. Wzór Oświadczenia
  o zachowaniu poufności stanowi załącznik nr 3 do SIWZ.
 2. W przetargu mogą wziąć udział tylko te firmy, które przeprowadzą wizję lokalną.

 

TERMIN REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Planowana realizacja przedmiotu zamówienia  w terminie do dnia 15.09.2019r.

OKRES GWARANCJI

Wymagany minimalny czas trwania gwarancji wynosi 36 miesięcy.

KAUCJA GWARANCYJNA

W celu zabezpieczenia roszczeń Zamawiającego względem Wykonawcy dotyczących rękojmi
za wady fizyczne i/lub udzielonych gwarancji jakości wykonania robót Zamawiający ma prawo zatrzymać Wykonawcy kwotę w wysokości 15 % wynagrodzenia za wykonane prace na okres gwarancji.

WARUNKI PŁATNOŚCI:

Termin płatności wynosi, co najmniej 60 dni kalendarzowych, od dnia przekazania Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury.

TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ:

Oferent pozostaje związany złożoną ofertą przez okres 60 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

WYKLUCZENIE Z POSTĘPOWANIA:

Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:

 1. Oferentów, którzy w ciągu ostatnich trzech lat przed wszczęciem postępowania wyrządzili szkodę Grupie Azoty, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie lub też brali udział w aukcji prowadzonej przez Grupę Azoty i nie potwierdzili ceny po jej wygraniu
  lub nie podpisali/nie wykonali przedmiotu zamówienia,
 2. Oferentów, którzy na dzień składania oferty pozostają z Zakładami Azotowymi Chorzów S.A.
  W sporze dotyczącym roszczeń majątkowych (niezależnie od podstawy odpowiedzialności tych podmiotów),
 3. Oferentów, w stosunku, do których otwarto likwidację lub wobec których ogłoszono upadłość oraz oferentów, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, o ile układ przewiduje zaspokojenie wierzycieli poprzez likwidację majątku upadłego. Powyższe ograniczenie nie dotyczy Spółek Grupy Azoty,
 4. Oferentów będących osobami fizycznymi, osobami prawnymi, których urzędujących członków władz zarządzających prawomocnie skazano za przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, lub którzy wyrządzili Spółce szkodę, co zostało potwierdzone wyrokiem sądowym lub innym orzeczeniem organu lub ubezpieczyciela,
 5. Oferentów, którzy nie złożyli wymaganych oświadczeń lub nie spełnili innych wymagań określonych w SIWZ lub innym dokumencie, w którym zostały określone wymogi udziału oferentów w postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie przetargowym, pomimo uprzedniego wezwania Zamawiającego,
 6. Oferentów, którzy wykonywali czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania, lub korzystali, w celu sporządzenia oferty, z osób uczestniczących w dokonywaniu tych czynności,
 7. Oferentów, którzy złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania.

WARUNKI UCZESTNICTWA W POSTĘPOWANIU:

O dopuszczenie do udziału w przedmiotowym postępowaniu mogą ubiegać się Oferenci,
którzy spełniają łącznie następujące warunki:

 1. Nie podlegają wykluczeniu na podstawie pkt 8 SIWZ,
 2. Posiadają wymagane uprawnienia lub dysponują osobą/osobami posiadającą/posiadającymi w/w uprawnienia,
 3. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania Zamówienia,
 4. Przedłożą wraz z ofertą Oświadczenie dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniuzałącznik nr 1 do SIWZ,
 5. Przedłożą wraz z ofertą Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowychzałącznik nr 2 do SIWZ,
 6. Przedłożą wraz z ofertą Oświadczenie o zachowaniu poufnościzałącznik nr 3 do SIWZ,
 7. Przed złożeniem oferty – wezmą udział w wizji lokalnej na terenie Zakładów Azotowych Chorzów S.A., przy ulicy Narutowicza 15 w Chorzowie.

OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT:

 1. Oferta musi zawierać:
 1. Całkowitą cenę ryczałtową netto za wykonanie całości prac objętych przedmiotem zamówienia – podana cena podlega ocenie zgodnie z punktem 12.5,
 2. Aktualne dokumenty uwiarygadniające Oferenta – wypis z KRS lub CEIDG,
 3. Dokumenty potwierdzające spełnienie  punktów: 10.2, 10.3 SIWZ
 4. Wszystkie wymagane do dołączenia załączniki zgodnie z SIWZ,
 5. Termin płatności, (co najmniej 60 dni).
 1. Oferta musi zostać sporządzona w języku polskim.
 2. Oferta musi zostać podpisana przez osoby uprawnione do reprezentowania Oferenta. Uprawnienie osób podpisujących ofertę do reprezentowania Oferenta w postępowaniu musi bezpośrednio wynikać z dokumentów dołączonych do oferty.
 3. Każdy Oferent może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie większej liczby ofert samodzielnie
  przez Oferenta lub wspólnie z innymi Oferentami spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez tego Oferenta.
 4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i wariantowych.
 5. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z osobą wyznaczoną do kontaktu.
 6. Żadne dokumenty wchodzące w skład oferty, w tym również te przedstawiane w formie oryginałów, nie podlegają zwrotowi przez Zamawiającego.
 7. Oferent ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
 8. Zaleca się, aby wszystkie zapisane strony oferty były parafowane przez osoby uprawnione.
  Nie dotyczy to stron, na których widnieje podpis właściwych osób.
 9. Dokumenty dołączone do oferty mogą być złożone w formie kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez osobę/osoby upoważnioną/e do reprezentowania Oferenta.
 10. Oferent zobowiązany jest do umieszczenia oferty w opakowaniu zewnętrznym zabezpieczonym w sposób uniemożliwiający odczytanie jej zawartości bez uszkodzenia
  tego opakowania, np. poprzez opieczętowanie lub zalakowanie. Opakowanie winno być oznaczone nazwą i adresem Oferenta oraz zaadresowane w następujący sposób:

Zakłady Azotowe Chorzów S.A. ul. Narutowicza 15, 41-503 Chorzów
POSTĘPOWANIE PRZETARGOWE  SIWZ.CW.2.2019
Nie otwierać przed 26.07.2019r. godz. 14.00

 1. Oferent może wprowadzać zmiany lub wycofać złożoną ofertę przed upływem terminu składania ofert składając kolejną zamkniętą kopertę, zgodnie z punktem 10.12. SIWZ dodając odpowiednio słowo „Zmiana” lub „Wycofanie”.
 2. Oferent nie może wprowadzać jakichkolwiek zmian w treści oferty po upływie terminu składania ofert.

SKŁADANIE OFERT:

 1. Oferta w formie pisemnej może zostać przesłana na adres siedziby Spółki lub dostarczona bezpośrednio do sekretariatu Zarządu Spółki.
 2. Ofertę można również złożyć w formie elektronicznej na Platformie Zakupowej Grupy Azoty pod adresem: https://platformazakupowa.grupaazoty.com/

W przypadku złożenia oferty zarówno w postaci pisemnej jak i elektronicznej wymagane jest, aby oferty były identyczne pod względem zawartości i oferowanych warunków. W przeciwnym wypadku oferta zostanie odrzucona.

 1. Termin składania ofert upływa w dniu 26.07.2019 r. o godzinie 14:00.
 2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

WERYFIKACJA I OCENA OFERT:

 1. Komisja Przetargowa powołana przez Zamawiającego dokona weryfikacji i oceny ofert
  pod kątem spełnienia wymogów określonych w dokumentacji przetargowej.
 2. W toku analizy formalnej i merytorycznej ofert Komisja może żądać udzielenia
  przez Oferentów wyjaśnień i uzupełnień oraz negocjować warunki złożonych przez nich ofert.
 3. W przypadku stwierdzenia braków lub nieścisłości Oferent może zostać powiadomiony
  o możliwości uzupełnienia oferty w wyznaczonym terminie. Oferenci mogą zostać poproszeni
  o złożenie wyjaśnień dotyczących treści oferty.
 4. Oferty niespełniające wymagań dokumentacji przetargowej lub nieuzupełnione na prośbę Zamawiającego zostaną odrzucone.
 5. Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria:

Kryterium

Znaczenie procentowe kryterium

Cena ryczałtowa netto za wykonanie całości prac

70 %

Termin wykonania prac

25 %

Gwarancja

5 %

 
 1. Zamawiający po zapoznaniu się z warunkami złożonych ofert oraz przeprowadzeniu
  ich weryfikacji i oceny wybierze najkorzystniejszą ofertę. Za najkorzystniejszą zostanie uznana ta oferta, przedstawionymi w która uzyskała najwyższą ocenę spośród ofert w wybranym przez Zamawiającego wariancie, zgodnie z kryteriami oceny ofert pkt 13.5 SIWZ.

ZASTRZEŻENIA DODATKOWE:

 1. Złożenie oferty przez Oferenta jest równoznaczne z akceptacją warunków zawartych w SIWZ.
 2. Postępowanie jest niejawne dla Oferentów.
 3. Oceny ofert i wyniki postępowania mają charakter poufny i nie będą udostępniane     Oferentom.
 4. O wyborze oferty lub jej odrzuceniu Oferenci zostaną powiadomieni pisemnie lub mailowo.
 5. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany warunków postępowania, prowadzenia dodatkowych negocjacji z wybranym Oferentem, niedokonania wyboru oferty i zamknięcia przetargu bez podania przyczyny, odwołania przetargu przed terminem składania ofert
  oraz unieważnienia postępowania, w całości lub w części bez podania przyczyny i ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych. W przypadku unieważnienia postępowania
  o udzielenie zamówienia z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, Oferentom,
  którzy złożyli oferty nie przysługuje jakiekolwiek roszczenie o zwrot kosztów uczestnictwa
  w postępowaniu.
 6. Złożenie oferty nie stanowi zobowiązania po stronie Zamawiającego ani nie stwarza jakichkolwiek roszczeń ze strony Oferenta względem Zamawiającego bądź jego następców prawnych.
 7. Z tytułu wykluczenia lub odrzucenia ofert, Oferentom nie przysługują żadne roszczenia przeciwko Zamawiającemu.
 8. Zamawiający zastrzega możliwość wyboru oferty dla części oferowanego zakresu.
 9. W przypadku, gdy Oferent, którego oferta została wybrana, przedstawi nieprawdziwe dane Zamawiający może zlecić wykonanie przedmiotu zamówienia Oferentowi, którego oferta uzyskała najwyższą liczbę punktów spośród pozostałych ofert i z powyższego względu Oferenci pozostają związani warunkami złożonych ofert w całym okresie ich ważności bez względu na powiadomienie o wynikach postępowania, a art. 703 §1 k.c. nie ma zastosowania.

INFORMACJE DODATKOWE:

Dodatkowych informacji udziela:

 1. W sprawach formalnych i technicznych oraz w zakresie dotyczącym ustalenia terminu wizji lokalnej:
 1. Stanisław Bielecki tel. +48 515 033 590, email: stanislaw.bielecki@azotychorzow.pl  
 1. W sprawach związanych z funkcjonowaniem Platformy Zakupowej: Dział Helpdesk e-mail: helpdesk@logintrade.net, tel.: (71) 787 35 34; (71) 787 37 27; (71) 787 37 57.

Załączniki:

Załącznik nr 1 – Oświadczenie Oferenta dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu

Załącznik nr 2 – Oświadczenie Oferenta o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

Załącznik nr 3 – Oświadczenie Oferenta o zachowaniu poufności

nawozy NPK

segment spożywczy

segment techniczny

laboratorium

SYSTEM ALP VISUAL PLUS |