ZAPEWNIAMY

  • najwyższą jakość produktów i usług
  • azotan potasu we wszystkich trzech gatunkach: nawozowym, technicznym i spożywczym
  • nawozy NPK
  • chemię spożywczą
  • chemię techniczną
  • analizy laboratoryjne
  • kolejowe usługi logistyczne
  • profesjonalne doradztwo na każdym etapie współpracy

Formularz kontaktowy

Czy wiesz że ...

  • Po odzyskaniu niepodległości i objęciu przez Polskę części Górnego Śląska profesor Ignacy Mościcki w 1922 został mianowany dyrektorem Państwowej Fabryki Związków Azotowych w Chorzowie.

System Zarządzania Jakością i Certyfikaty

  Odpowiedzialny Biznes  System Zarządzania Jakością i Certyfikaty

A | A | A

Polityka Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością i Środowiskowego

Podejmując współpracę z dostawcami, klientami i innymi zainteresowanymi stronami, opieramy ją na wzajemnnie korzystnych relacjach. W ten sposób budujemy dla Zakładów Azotowych Chorzów S.A. i pragniemy zachować w otoczeniu wizerunek wiarygodnego, odpowiedzialnego i przyjaznego partnera biznesowego. Prowadząc projektowanie, produkcję, sprzedaż wyrobów chemicznych, nawozów oraz dodatkow do żywności, z determinacją dązymy do satysfakcji naszych klientów z jakości dostarczonych wyrobów oraz ich zadowolenia z solidnej i kulturalnej obsługi, przy jednoczesnym poszanowaniu środowiska naturalnego.

Zintegrowany System Zarządzania Jakością

Działalność Zakładów Azotowych Chorzów S.A. w zakresie projektowania, produkcji i sprzedaży wyrobów chemicznych, nawozów oraz dodatków do żywności objęta jest Zintegrowanym Systemem Zarządzania Jakością wg standardu ISO 9001 oraz 14001. Celem stosowania Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością jest zapewnienie spełniania przyjętych do realizacji wymagań Klientów i innych stron zainteresowanych, zapewnienie satysfakcji naszych klientów z jakości dostarczonych wyrobów przy jednoczesnym poszanowaniu środowiska naturalnego.

  

System Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności

Dla zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego dostarczanych dodatków do żywności, w Zakładach Azotowych Chorzów S.A. wdrożono System Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności. W ramach tego systemu stosowana jest Dobra Praktyka Wytwarzania (GMP) i Dobra Praktyka Higieniczna (GHP) oraz postępowanie zgodne z zasadami HACCP. Stosowanie Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności oraz działanie zgodnie z zaleceniami FAO/WHO Komisji Codex Alimentarius w wersji CAC/RCP1-1969, Rev. 4-2003 potwierdzono certyfikatem Nr 27/ASMS/2016 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Chorzowie zatwierdził Zakłady Azotowe Chorzów S.A. do prowadzenia działalności w zakresie produkcji azotanu potasu, jako substancji dodatkowej do żywności E 252 oraz w zakresie magazynowania i sprzedaży hurtowej paczkowanych środków spożywczych, nie wymagających przechowywania w warunkach chłodniczych.

  


Zakładowa Kontrola Produkcji Wyrobu Budowlanego

W celu spełnienia zharmonizowanych wymagań Unii Europejskiej w zakresie wytwarzania domieszki do betonu „Scalnit 50”, w Zakładach Azotowych Chorzów S.A. stosowana jest Zakładowa Kontrola Produkcji tego wyrobu. W 2014r. Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych, który jest notyfikowany w zakresie materiałów budowlanych zgodnie z wymaganiami Wspólnoty, po inspekcji przeprowadzonej z wynikiem pozytywnym, wydał Certyfikat Zgodności ZKP dla wyrobu budowlanego, produkowanego zgodnie z Rozporządzeniem UE 305/2011 ustanawiającym zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych. 

 
REACH i CLP

Stosowanie, wytwarzanie i wprowadzanie do obrotu wyrobów chemicznych odbywa się w Zakładach Azotowych Chorzów S.A. przy spełnieniu wymagań unijnych rozporządzeń REACH i CLP. Dzięki temu podczas użytkowania substancji chemicznych jest zapewnione bezpieczeństwo dla zdrowia ludzi i środowiska. Dostarczane substancje podlegają ocenie pod względem bezpieczeństwa chemicznego. Substancje stwarzające zagrożenie są sklasyfikowane i stosownie do klasyfikacji pakowane i oznakowane. Odbiorcom substancji chemicznych, sklasyfikowanych jako niebezpieczne, dostarczamy kartę charakterystyki, rozszerzoną o scenariusze narażenia dla zidentyfikowanych zastosowań. Karta charakterystyki zawiera informacje o zagrożeniach występujących podczas używania substancji oraz określa bezpieczne obchodzenie się z substancją i postępowanie w sytuacjach ewentualnego zagrożenia. Informacje dotyczące substancji, niezbędne do określenia i zastosowania odpowiednich środków kontroli ryzyka przekazujemy naszym odbiorcom również w przypadku, gdy karta charakterystyki nie musi być dostarczona. Zakłady Azotowe Chorzów S.A. spełniają również obowiązek rejestracji substancji chemicznych nałożony rozporządzeniem REACH na producentów i importerów.


Certyfikat Koszerności


Świadectwo Bezpieczeństwa bocznicy kolejowej i Certyfikat podmiotu odpowiedzialnego za utrzymanie ECM (MMS)

  

 

Certyfikat KZR INiG

W grudniu Zakłady Azotowe Chorzów S.A. przeszły pozytywnie audyt przeprowadzony przez Bureau Veritas Certification Polska w zakresie zgodności z kryterium zrównoważonego rozwoju KZR INiG, zgodnie z dyrektywą .

Zakres certyfikacji obejmuje: punkt zbiórki odpadów/pozostałości, punkt zbiórki i przetwarzania/utylizacji odpadów/pozostałości, handel biomasą/przetworzoną biomasą z magazynowaniem.

Obecny certyfikat obowiąznuje przez rok, od dnia 12.12.2019 r. 

nawozy NPK

segment spożywczy

segment techniczny

laboratorium

SYSTEM ALP VISUAL PLUS |