ZAPEWNIAMY

  • najwyższą jakość produktów i usług
  • azotan potasu we wszystkich trzech gatunkach: nawozowym, technicznym i spożywczym
  • nawozy NPK
  • chemię spożywczą
  • chemię techniczną
  • analizy laboratoryjne
  • kolejowe usługi logistyczne
  • profesjonalne doradztwo na każdym etapie współpracy

Formularz kontaktowy

Czy wiesz że ...

  • Po odzyskaniu niepodległości i objęciu przez Polskę części Górnego Śląska profesor Ignacy Mościcki w 1922 został mianowany dyrektorem Państwowej Fabryki Związków Azotowych w Chorzowie.

RODO

  RODO

A | A | A

KLAUZULA INFORMACYJNA  Zakłady Azotowe Chorzów S.A.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych  w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO informujemy, iż:
 
1. Administratorem danych osobowych są Zakłady Azotowe Chorzów S.A. 41-500 Chorzów, 
ul. Narutowicza 15, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Katowice – Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000070509, NIP 627-001-16-43, kapitał zakładowy 94.700.000 zł (wpłacony w całości). 
 
2. ZACH wyznaczył Inspektora Ochrony Danych - panią Joannę Gruszka. We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora Danych jak i w przypadku woli skorzystania przez Panią/Pana z uprawnień określonych w niniejszej klauzuli można się kontaktować przesyłając odpowiednie zgłoszenie w formie pisemnej na adres Zakłady Azotowe Chorzów S.A., 41-500 Chorzów, ul. Narutowicza 15, z dopiskiem „Ochrona danych osobowych”,  na adres e-mail: iod@azotychorzow.pl, lub telefonicznie pod numerem tel. +48 32 7362 000,
 
3. Pani/Pana dane będą przetwarzane na podstawie zawartej umowy lub działań na Pani/Pana żądanie przed zawarciem umowy (RODO Art. 6 ust. 1 lit b), w celu:
a. realizacji procesu sprzedaży/zakupu i będą przechowywane przez okres poprzedzający zawarcie umowy oraz okres wykonywania umowy; 
b. obsługi skarg, reklamacji oraz zgłoszeń i będą przechowywane przez okres 3 lat od daty zakończenia sprawy.

4. Pani/Pana dane mogą być przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionych interesów Administratora (RODO Art. 6 ust. 1 lit f), w celu:
a. realizacji procesu sprzedaży/zakupu oraz zapewnienia właściwego poziomu usług i będą anonimizowane po opracowaniu produktu końcowego;
b. przeprowadzania czynności audytowych oraz kontrolnych i będą przechowywane przez okres 5 lat od zakończenia czynności; 
c. ustalenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami i będą przechowywane przez czas trwania postępowań lub okres przedawnienia ewentualnych roszczeń; 
d. windykacji należności i realizacji zajęć wierzytelności i będą przechowywane przez okres 10 lat od końca roku kalendarzowego, w którym należność została uregulowana.

5. Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w związku z wykonywaniem obowiązków nałożonych przepisami prawa na Administratora (RODO Art. 6 ust. 1 lit c), w celu i zakresie niezbędnym dla wykonania obowiązków wynikających z przepisów podatkowych, o rachunkowości. 

6. Pani/Pana dane osobowe mogą zostać udostępnione:
a. firmą realizującym usługi księgowe, fakturowanie i rozliczanie umów, badanie jakości obsługi, dochodzenie należności, usługi prawne i analityczne;
b. dostawcom systemów informatycznych i usług IT;
c. operatorom pocztowym i kurierom;
d. organom uprawnionym do otrzymania Pani/Pana danych na podstawie przepisów prawa.

7. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych, a także prawo wycofania zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

8. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, zajmującego się ochroną danych osobowych, jeżeli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO. 
Dane kontaktowe organu nadzorczego: 
Biuro Urzędu Ochrony Danych Osobowych
ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa

9. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu.

10. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, a konsekwencją niepodania danych osobowych wymaganych przez ZACH jest brak możliwości realizacji przedmiotu umowy.

nawozy NPK

segment spożywczy

segment techniczny

laboratorium

SYSTEM ALP VISUAL PLUS |