ZAPEWNIAMY

  • najwyższą jakość produktów i usług
  • azotan potasu we wszystkich trzech gatunkach: nawozowym, technicznym i spożywczym
  • nawozy NPK
  • chemię spożywczą
  • chemię techniczną
  • analizy laboratoryjne
  • kolejowe usługi logistyczne
  • profesjonalne doradztwo na każdym etapie współpracy

Formularz kontaktowy

Czy wiesz że ...

  • Po odzyskaniu niepodległości i objęciu przez Polskę części Górnego Śląska profesor Ignacy Mościcki w 1922 został mianowany dyrektorem Państwowej Fabryki Związków Azotowych w Chorzowie.

Kodeks etyki

  Odpowiedzialny Biznes  Kodeks etyki

A | A | A

Kodeks postępowania etycznego Grupy Azoty, definiuje i określa wartości naszej organizacji. Mają one charakter ogólnych reguł postępowania, z których wynikają szczegółowe wymagania określone w dalszej części tego dokumentu. Wartości Grupy Azoty stanowią dla nas drogowskaz mający zastosowanie, w przypadku, gdy konkretna sytuacja nie znajduje bezpośrednio odzwierciedlenia w postanowieniach kodeksowych. Traktujemy je ponadto, jako deklarację w stosunku do naszych interesariuszy, wskazującą na to, co jest ważne dla Grupy Azoty i o czym zawsze pamiętamy budując relacje z naszymi pracownikami i otoczeniem zewnętrznym. Są one jednocześnie naszym zobowiązaniem do ciągłego rozwoju oraz aktywnego kształtowania kultury organizacyjnej, w tym jej wymiaru etycznego.

Wartości Grupy Azoty  to:

Gospodarność – Gospodarność oznacza dla nas oparte na zasadach rachunku ekonomicznego oraz odpowiedzialne dysponowanie aktywami materialnymi i niematerialnymi znajdującymi się w posiadaniu Grupy Azoty. Wszystkimi aktywami dysponujemy w sposób zapewniający maksymalizowanie korzyści zarówno po stronie akcjonariuszy, jak i pozostałych interesariuszy.

Profesjonalizm – Dbamy o to, aby podejście do zarządzania organizacją, standardy działania i systemu kontroli były dobrze zaprojektowane, efektywne i zapewniały realizację naszej strategii biznesowej. Profesjonalizm to postawa, która oznacza dla nas wymóg najwyższej staranności, wykorzystywania posiadanej wiedzy, umiejętności i kompetencji biznesowych.

Współpraca – Przez współpracę rozumiemy kształtowanie wzajemnych relacji tak, aby maksymalizować korzyści po stronie Grupy Azoty, przy jednoczesnym uwzględnianiu i poszanowaniu interesów drugiej strony. Oznacza ona dla nas komunikację skierowaną na osiąganie porozumienia, budowanie zaufania i realizowanie wspólnych celów.

Szacunek  - Wyraża się w nie podejmowaniu działań czy decyzji oraz nie formułowaniu wypowiedzi, które naruszają godność innej osoby. Oznacza to dla nas obowiązek poszanowania dla narodowości, rasy, płci, wieku, niepełnosprawności, religii, orientacji politycznej oraz seksualnej, a także dla  różnicowanych poglądów i opinii.

Transparentność – Oznacza dla nas otwarte komunikowanie zarówno naszych decyzji, podejmowanych działań i związanych z nimi przesłanek, jak również oczekiwań i wymogów stawianych przez Grupę Azoty. Postawę tą przyjmujemy we wszystkich obszarach naszej działalności, z wyjątkiem tych, które ze względów biznesowych lub z uwagi na wymogi przepisów prawa muszą pozostać niejawne.

Z całą treścią Kodeksu można zapoznać się w linku poniżej.

nawozy NPK

segment spożywczy

segment techniczny

laboratorium

SYSTEM ALP VISUAL PLUS |