zaloguj się do strefy klienta
A A A

Klauzula Informacyjna dla Oferentów

nformacja o ochronie danych osobowych w ramach Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO - 1) dotyczy danych osobowych zbieranych przez Grupę Kapitałową Grupa Azoty od Oferentów

1. Ochrona danych osobowych w ramach Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO1)

Niniejsza informacja dotyczy danych osobowych, które zbierają:

 1. spółka z grupy kapitałowej – Grupa Azoty („Grupa Azoty”) samodzielnie wysyłająca zapytanie ofertowe, prowadząca postępowanie przetargowe lub inne postępowanie mające na celu wyłonienie dostawcy lub kontrahenta (łącznie „Postępowanie”), w tym z wykorzystaniem elektronicznej platformy zakupowej i przetargowej Logintrade („Platforma”) służącej prowadzeniu Postępowania – jako samodzielny administrator danych osobowych zebranych w ramach Postępowania;
 2. dwie lub więcej spółek z Grupy Azoty wspólnie prowadzących Postępowanie - jako współadministratorzy danych osobowych zebranych w ramach Postępowania;
 3. wszystkie spółki z Grupy Azoty – jako współadministratorzy danych kontaktowych, podanych przy rejestracji na Platformie.

Spółki z Grupy Azoty (łącznie „Spółki” lub „my”), jak również dane kontaktowe właściwych inspektorów ochrony danych, wymienione są w Załączniku nr 1.

 

 

W przypadkach, o których mowa w punkcie a) i b) powyżej, administratorem lub współadministratorami będą w każdym przypadku Spółka lub Spółki z Grupy Azoty, które prowadzą dane Postępowanie.

W przypadku, o którym mowa w punkcie c) powyżej, współadministratorami będą wszystkie Spółki z Grupy Azoty, wymienione w Załączniku nr 1.

W niniejszej klauzuli informujemy o sposobach, w jakie dane osobowe są wykorzystywane, a także o prawach osób fizycznych związanych ze zbieraniem i wykorzystywaniem takich danych. Jeśli macie Państwo jakiekolwiek pytania lub uwagi, prosimy o kontakt na właściwy dla danej Spółki adres e-mail wskazane w Załączniku nr 1.

2. Zakres informacji

W niniejszej klauzuli Spółki informują o wszelkich formach wykorzystywania danych osobowych na terenie Polski w odniesieniu do osób zarejestrowanych na Platformie, a także:

 1. osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, ubiegających się o dopuszczenie do udziału w Postępowaniu;
 2. pracowników, współpracowników, przedstawicieli, pełnomocników,   podwykonawców lub reprezentantów podmiotów innych niż osoby fizyczne, ubiegających się o dopuszczenie do udziału w Postępowaniu lub będącymi podwykonawcami takich podmiotów;
 3. innych osób, których dane przetwarzamy w celach weryfikacji złożonych ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w Postępowaniu

(łącznie „Państwo” lub „Oferenci”).

3. Rodzaje przetwarzanych danych osobowych

3.1. Dane podawane przez Kontrahentów

W związku z rejestracją na Platformie lub prowadzeniem Postępowania możemy przetwarzać podane przez Państwa dane osobowe, takie jak:

 1. imię i nazwisko, firma, adres prowadzenia działalności gospodarczej oraz adresy korespondencyjne,
 2. numery posiadane we właściwych rejestrach (np. numer NIP lub REGON, numer PESEL),
 3. dane kontaktowe, takie jak adres e-mail lub numer telefonu lub faxu,
 4. stanowisko zajmowane przez Państwa w ramach Państwa organizacji lub pełnioną funkcję,
 5. posiadane doświadczenie lub uprawnienia;
 6. inne dane zawarte w oświadczeniach Oferenta lub referencjach przedstawianych w danym Postępowaniu, w tym w szczególności specyficzne numery identyfikacyjne niebędące numerami nadawanymi powszechnie (np. numer legitymacji służbowej lub zawodowej, numer rachunku bankowego, tytuł zawodowy, wykształcenie).

Podanie danych określonych powyżej jest dobrowolne, lecz niezbędne dla celów rejestracji na Platformie lubprowadzenia Postępowania oraz innych działań prowadzących do zawarcia umowy pomiędzy Oferentem a Spółką lub Spółkami. W przypadku, gdy Postępowanie nie prowadzi do zawarcia przez Państwa umowy bezpośrednio ze Spółką, podanie danych osobowych może być Państwa obowiązkiem służbowym lub może być niezbędne do zawarcia umowy pomiędzy Państwem a podmiotem trzecim (np. gdy są Państwo podwykonawcą Oferenta).

Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości rejestracji na Platformie lubuczestniczenia w Postępowaniu.

3.2. Dane zbierane z innych źródeł

Możemy pozyskiwać Państwa dane osobowe z publicznie dostępnych źródeł, takich jak rejestry przedsiębiorców CEIDG lub KRS w celu weryfikacji podanych przez Państwa informacji. Zakres przetwarzanych danych będzie w takim przypadku ograniczony do danych dostępnych publicznie w odpowiednich rejestrach.

Możemy również pozyskiwać Państwa dane osobowe od podmiotów, w których są Państwo zatrudnieni, lub którego są Państwo reprezentantami. Zakres przetwarzanych danych obejmie w takim przypadku informacje konieczne do prowadzenia Postępowania oraz kontaktu z Oferentem, np. informacje o ustaniu Państwa zatrudnienia u danego podmiotu lub zmianie danych kontaktowych.

Możemy pozyskiwać także dane osobowe podwykonawców Oferentów od Oferentów, którzy dostarczyli Spółkom takie dane w ramach Postępowania.

 

4. Podstawy prawne, cele i okresy przetwarzania danych

4.1. Podstawy prawne przetwarzania danych

Przetwarzamy dane osobowe tylko wtedy, gdy:

 1. przetwarzanie jest niezbędne do wypełniania zobowiązań umownych wobec Państwa, jeżeli są lub będą Państwo stroną umowy zawartej ze Spółką lub Spółkami (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 2. przetwarzanie jest niezbędne do podjęcia czynności przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) – w zakresie danych osobowych osób prowadzących działalność gospodarczą, z którymi Spółki mogą zawrzeć umowę;
 3. przetwarzanie jest konieczne w celu wywiązania się z naszych obowiązków prawnych lub wprost nakazuje nam to przepis prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) – w zakresie danych osobowych zawartych w dokumentach podlegających archiwizacji na podstawie przepisów prawa;
 4. przetwarzanie jest niezbędne dla realizacji uzasadnionych interesów Spółek lub strony trzeciej i nie wpływa nadmiernie na Państwa interesy ani podstawowe prawa i wolności (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Podczas przetwarzania danych osobowych na tej podstawie zawsze staramy się zachować równowagę między naszym uzasadnionym interesem a Państwa prywatnością.

Takimi uzasadnionymi interesami są:

 1. weryfikacja złożonych ofert oraz wniosków o dopuszczenie do udziału w Postępowaniu;
 2. umożliwienie Spółkom kontaktu z Oferentami;
 3. weryfikacja potencjału i doświadczenia Oferenta i możliwości wykorzystania informacji w innych Postępowaniach (tworzenie bazy dostawców) prowadzonych przez Spółki z Grupy Azoty;
 4. przechowywanie dokumentacji dla celów wykazania spełnienia obowiązków wynikających z rozliczenia dofinansowania ze środków publicznych;
 5. zapobieganie oszustwom oraz działalności przestępczej;
 6. prowadzenie procesów audytu wewnętrznego w Grupie Azoty;
 7. ustalanie lub dochodzenie przez Spółki prowadzące Postępowanie  roszczeń cywilnoprawnych w ramach prowadzonej działalności, a także obrona przed takimi roszczeniami;
 8. weryfikacja Oferentów w publicznych rejestrach.

4.2. Okresy przetwarzania danych ustalone dla poszczególnych celów.

Dane osobowe są przetwarzane jedynie w określonym celu i w zakresie koniecznym dla jego osiągnięcia oraz tak długo, jak jest to niezbędne. Poniżej zostały wymienione podstawowe cele, jakie realizują Spółki poprzez przetwarzanie danych osobowych oraz okresy, przez jakie je przetwarza.

 

Cel przetwarzania

Okres przetwarzania

Korzystanie przez Spółki z danych kontaktowych podanych przy rejestracji na Platformie

Do momentu wyrejestrowania z Platformy

Obsługa Postępowania

Okres trwania Postępowania

Przechowywanie dokumentacji dla celów wykazania spełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa, w szczególności ustawy o rachunkowości i ustawy - Ordynacja podatkowa

Okres wskazany we właściwych przepisach prawa – co do zasady są to okresy 5-letnie

Niezależnie od powyższych okresów, Państwa dane mogą być przetwarzane przez Spółki:

 1. dla celów ustalania lub dochodzenia przez Spółki roszczeń cywilnoprawnych w ramach prowadzonej działalności, a także obrony przed takimi roszczeniami – przez odpowiednie okresy przedawnienia takich roszczeń, tj. co do zasady nie dłużej niż przez 10 lat od zajścia zdarzenia skutkującego powstaniem roszczenia oraz
 2. w celach wykazania spełnienia obowiązków wynikających z rozliczenia dofinansowania ze środków publicznych - przez odpowiednie okresy wskazane w umowach oraz we właściwych przepisach regulujących udzielanie dofinansowania – co do zasady są to okresy 5-letnie.

5. Przekazywanie danych osobowych innym odbiorcom

5.1. Przekazywanie danych osobowych w ramach Grupy Azoty

Możemy przekazywać dane osobowe innym podmiotom z Grupy Azoty. Dotyczy to następujących sytuacji:

 1. współadministrowania danymi kontaktowymi Oferentów podanymi przy rejestracji na Platformie;
 2. prowadzenia Postępowania przez dwie lub więcej Spółek współadministrujących danymi;
 3. udostępniania dokumentacji upoważnionym komórkom audytu wewnętrznego w Grupie Azoty w celach prowadzenia tego audytu;
 4. świadczenia usług na rzecz Spółek przez inne spółki z Grupy Azoty, w szczególności obsługi systemów informatycznych używanych do przetwarzania danych osobowych.

5.2. Przekazywanie danych osobowych poza Grupę Azoty

Dane mogą być przekazywane odbiorcom spoza Grupy Azoty. Takimi odbiorcami są:

a) podmioty przetwarzające dane osobowe na zlecenie Spółki, takie jak:

 1. podmioty świadczące usługi archiwizacji dokumentów;
 2. podmioty świadczące usługi przygotowywania oraz wysyłki korespondencji;
 3. podmioty świadczące usługi w zakresie weryfikacji ofert.

Tego typu podmioty nie decydują samodzielnie o tym, w jaki sposób przetwarzać Państwa dane osobowe. Przetwarzanie przez nie danych osobowych ma miejsce tylko w zakresie, w jakim jest to niezbędne dla prowadzenia działalności przez Spółki i nie będzie wykracza poza zakres celów wskazanych w pkt 4. Spółki mają kontrolę nad działaniem takich podmiotów za pomocą odpowiednich zapisów umownych chroniących Państwa prywatność.

b) inni administratorzy danych osobowych, tacy jak:

 1. podmioty udzielające lub rozliczające dofinansowania ze środków publicznych;
 2. dostawcy usług kurierskich lub pocztowych;
 3. podmioty prowadzące działalność doradczą, podmioty prowadzące działalność audytorską oraz kancelarie prawne;
 4. inne osoby w ramach organizacji danego Oferenta lub podwykonawcy;
 5. operator Platformy.

6. Prawa przysługujące Oferentowi i korzystanie z nich

6.2. Przysługujące prawa

Każda osoba ma prawo dostępu do swoich danych osobowych przetwarzanych przez Spółki. Jeśli uważają Państwo, że jakiekolwiek informacje dotyczące Państwa osoby są nieprawidłowe lub niekompletne, prosimy złożyć wniosek o ich sprostowanie w sposób określony w punkcie 6.2 poniżej. Spółki niezwłocznie skorygują takie informacje.

Ponadto, mają Państwo prawo do:

 1. wycofania Państwa zgody w przypadku, gdy Spółki uzyskają taką zgodę na przetwarzanie danych osobowych (przy zastrzeżeniu, że wycofanie to nie naruszy zgodności z prawem przetwarzania danych dokonanego przed wycofaniem);
 2. żądania usunięcia Państwa danych osobowych w przypadkach określonych przepisami RODO;
 3. żądania ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych w przypadkach określonych przepisami RODO;
 4. wyrażenia sprzeciwu – z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją – wobec przetwarzania Państwa danych osobowych, jeżeli takie przetwarzanie dokonywane jest w celu realizacji interesu publicznego lub uzasadnionych interesów Spółek lub strony trzeciej;
 5. przeniesienia danych, tj. otrzymania danych osobowych przekazanych Spółkom w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym i możliwym do odczytu maszynowego formacie oraz do żądania przesłania takich danych osobowych do innego administratora danych osobowych, bez utrudnień ze strony Spółek i z zastrzeżeniem własnych zobowiązań dotyczących poufności.

Spółki będą weryfikować Państwa prośby, żądania lub sprzeciwy zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych. Należy jednak pamiętać, że prawa te nie mają charakteru bezwzględnego; przepisy przewidują wyjątki od ich stosowania.

W odpowiedzi na Państwa żądanie Spółki mogą poprosić o zweryfikowanie Państwa tożsamości lub podanie informacji, które pomogą Spółce lepiej zrozumieć sytuację. Spółki dołożą wszelkich starań, aby wyjaśnić Państwu swoją decyzję, jeśli Państwa żądania nie zostaną spełnione.

6.2. Korzystanie z przysługujących Państwu praw

Aby skorzystać z powyższych uprawnień, prosimy wysłać wiadomość za pomocą poczty elektronicznej na adres iod@azotychorzow.pl lub wysłać zgłoszenie w formie pisemnej pod adres Zakłady Azotowe Chorzów S.A., ul. Gabriela Narutowicza 15, 41-503 Chorzów z dopiskiem – „Ochrona danych – oferenci”.

Jeśli nie są Państwo usatysfakcjonowani sposobem, w jaki Spółki przetwarzają Państwa dane osobowe, prosimy o powiadomienie nas o zaistniałym problemie, a my zbadamy wszelkie powstałe nieprawidłowości. Prosimy zgłaszać swoje wątpliwości przy użyciu danych kontaktowych podanych powyżej.

Jeśli będą mieli Państwo zastrzeżenia do reakcji Spółek, istnieje również możliwość złożenia skargi do właściwego organu ochrony danych osobowych. W Polsce organem tym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

W celu zapewnienia aktualności i dokładności danych osobowych, możemy okresowo prosić Państwa o sprawdzenie i potwierdzenie danych osobowych, które posiadamy na Państwa temat lub poinformowanie nas o wszelkich zmianach dotyczących tych danych osobowych (takich jak np. zmiana adresu e-mail). Zachęcamy do regularnego sprawdzania poprawności, aktualności i kompletności przetwarzanych danych osobowych.

7. Aktualizacje klauzuli informacyjnej

Niniejsza klauzula została zaktualizowana w dniu 25.05.2018 i może podlegać dalszym zmianom. Jeżeli będzie to wymagane prawem, wszelkie informacje dotyczące przyszłych zmian lub uzupełnień w przetwarzaniu danych osobowych opisanym w niniejszej klauzuli, które mogą dotyczyć Państwa osoby, zostaną Państwu przekazane za pośrednictwem odpowiedniej formy komunikacji zazwyczaj używanej przez Spółkę w kontaktach z Oferentami.

 

Oświadczenie Oferenta

Niniejszym oświadczam, iż:

 1. zapoznałem się z klauzulą informacyjną dla Oferentów;
 2. zobowiązuję się niezwłocznie udostępnić treść klauzuli informacyjnej wszystkim osobom, których dane osobowe przekazuję Spółkom w oparciu o postanowienia niniejszej klauzuli.

Miejscowość i data .......................                               ..........................

                                     podpis i pieczęć osoby/osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu Oferenta

 

 

Załącznik

Spółki z Grupy Azoty przetwarzające dane osobowe dla celów obsługi Postępowań

 

 

Lp.

 

Nazwa spółki

 

Adres spółki

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych / Administratora danych

1.

Grupa Azoty S.A. z siedzibą w Tarnowie

Tarnów 33-101, ul. E. Kwiatkowskiego 8

iod.tarnow@grupaazoty.com

2.

Grupa Azoty „Folie” Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie

Tarnów 33-101,

ul. Chemiczna 118

iod.tarnow@grupaazoty.com

3.

Grupa Azoty „KOLTAR Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie

Tarnów 33-101,

ul. E. Kwiatkowskiego 8

iod.koltar@grupaazoty.com

4.

Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A. z siedzibą w Kędzierzynie

Kędzierzyn-Koźle

47-220, ul. Mostowa 30

iod.zak@grupaazoty.com

5.

ZAKSA S.A.

Kędzierzyn– Koźle

47-223, ul. Mostowa 1A

iod@zaksa.pl

6.

Grupa Azoty CHEMKOL

Sp. z o.o.

Kędzierzyn – Koźle

47-223, ul. Mostowa 30F

iod.zak@grupaazoty.com

7.

Grupa Azoty Kopalnia i Zakłady Chemiczne Siarki „Siarkopol” S.A. z siedzibą w Grzybowie

Grzybów, 28-200 Staszów

iod.siarkopol@grupaazoty.com

8.

Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. z siedzibą w Policach

Police 72-010,

ul. Kuźnicka 1

iod.police@grupaazoty.com

9.

Grupa Azoty Police Serwis

Sp. z o.o.

Police 72-010,

ul. Kuźnicka 1

iod.police@grupaazoty.com

10.

„KONCEPT” Sp. z o.o.

Police 72-010,

ul. Kuźnicka 1

iod.police@grupaazoty.com

11.

„TRANSTECH” Usługi Sprzętowe i Transportowe Sp. z o.o.

Police 72-010,

ul. Kuźnicka 1

iod.police@grupaazoty.com

12.

„Supra” Agrochemia Sp. z o.o.

Wrocław 51-501,

ul. Monopolowa 6

iod.police@grupaazoty.com

13.

„PDH Polska” S.A.

Police 72-010,

ul. Kuźnicka 1

iod.police@grupaazoty.com

14.

Zarząd Morskiego Portu Police sp. z o.o.

Police 72-010,

ul. Kuźnicka 1

iod.police@grupaazoty.com

15.

INFRAPARK Police S.A. w likwidacji

Police 72-010,

ul. Kuźnicka 1

iod.police@grupaazoty.com

16.

„Budchem” Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

Szczecin 70-492,

ul. Moczyńskiego 8/10

iod.police@grupaazoty.com

17.

„KEMIPOL” Sp. z o.o.

72-010 Police,

ul. Kuźnicka 6

iod.police@grupaazoty.com

18.

Grupa Azoty Polskie Konsorcjum Chemiczne Sp. z.o.o. z siedzibą w Tarnowie

Tarnów 33-101,

ul. E. Kwiatkowskiego 8

iod.pkch@grupaazoty.com

19.

Grupa Azoty AUTOMATYKA

Sp. z o.o.

Tarnów 33-101,

ul. E. Kwiatkowskiego 8

iod.automatyka@grupaazoty.com

20.

Grupa Azoty PROREM

Sp. z o.o.

Tarnów 33-101,

ul. E. Kwiatkowskiego 8

iod.prorem@grupaazoty.com

21.

Grupa Azoty „Compounding”

Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie

Tarnów 33-101,

ul. Chemiczna 118

iod.tarnow@grupaazoty.com

22.

Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. z siedzibą w Puławach

Puławy 24-110,

al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 13

iod.pulawy@grupaazoty.com

23.

Agrochem Puławy” Sp. z o.o.

Człuchów 77-300,

ul. Mickiewicza 5

iod.pulawy@grupaazoty.com

24.

Elektrownia Puławy Sp. z o.o.

Puławy 24-100 ,

ul. Komunalna 24

iod.pulawy@grupaazoty.com

25.

Grupa Azoty „KOLZAP”

Sp. z o.o.

Puławy 24-110,

al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 13

kolzap.sekretariat@grupaazoty.com

26.

JAMAUTO Sp. z o.o. w likwidacji

Puławy 24-110,

al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 13

iod.pulawy@grupaazoty.com

27.

SCF Natural Sp. z o.o.

Puławy 24-110,

al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 13

iod.pulawy@grupaazoty.com

28.

Gdańskie Zakłady Nawozów Fosforowych „FOSFORY”

Sp. z o.o.

Gdańsk 80-550,

ul. Kujawska 2

iod.pulawy@grupaazoty.com

29.

STO-ZAP Sp. z o.o.

Puławy 24-110,

al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 13

iod.pulawy@grupaazoty.com

30.

REMZAP Sp. z o.o.

Puławy 24-110,

ul. Ignacego Mościckiego 12

odo@remzap.pl

31.

Zakłady Azotowe Chorzów S.A.

Chorzów 41-503,

ul. Gabriela Narutowicza 15

iod@azotychorzow.pl

32.

PROZAP Sp. z o.o.

Puławy 24-110,

al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 13

iod.pulawy@grupaazoty.com

33.

„Bałtycka Baza Masowa”

Sp. z o.o.

Gdynia 81-341,

ul. Węglowa 3

bbm@bbm.gdynia.pl

34.

Grupa Azoty Jednostka Ratownictwa Chemicznego

Sp. z o.o.

Tarnów 33-101,

ul. E. Kwiatkowskiego 8

iod.pkch@grupaazoty.com

 

 

 

1 „RODO” - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE obowiązujące od dnia 25 maja 2018 roku