zaloguj się do strefy klienta
A A A

System zarządzania jakością

System Zarządzania Jakością

Działalność Zakładów Azotowych Chorzów S.A. w zakresie produkcji i sprzedaży wyrobów chemicznych, nawozów oraz dozwolonych substancji dodatkowych do żywności, jest objęta certyfikowanym Systemem Zarządzania Jakością wg standardu ISO 9001. Celem stosowania Systemu Zarządzania Jakością jest zapewnienie spełnienia wymagań prawnych i wymagań klientów pod adresem dostarczanych wyrobów, zapewnienie satysfakcjonującej klientów jakości tych wyrobów oraz uzyskanie zadowolenia klientów z naszej obsługi. W 2014r. Zakłady Azotowe Chorzów S.A. ponownie uzyskały Certyfikat dla Systemu Zarządzania wg EN ISO 9001:2008. Certyfikat zamieszczono w zakładce CERTYFIKATY.


System Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności

Dla zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego dostarczanych dodatków do żywności, w Zakładach Azotowych Chorzów S.A. wdrożono System Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności. W ramach tego systemu stosowana jest Dobra Praktyka Wytwarzania (GMP) i Dobra Praktyka Higieniczna (GHP) oraz postępowanie zgodne z zasadami HACCP. Stosowanie Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności oraz działanie zgodnie z zaleceniami FAO/WHO Komisji Codex Alimentarius w wersji CAC/RCP1-1969, Rev. 4-2003 potwierdzono certyfikatem, który zamieszczono w zakładce CERTYFIKATY. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Chorzowie zatwierdził Zakłady Azotowe Chorzów S.A. do prowadzenia działalności w zakresie produkcji azotanu potasu, jako substancji dodatkowej do żywności E 252 oraz w zakresie magazynowania i sprzedaży hurtowej paczkowanych środków spożywczych, nie wymagających przechowywania w warunkach chłodniczych.


Zakładowa Kontrola Produkcji Wyrobu Budowlanego

W celu spełnienia zharmonizowanych wymagań Unii Europejskiej w zakresie wytwarzania domieszki do betonu „Scalnit 50”, w Zakładach Azotowych Chorzów S.A. stosowana jest Zakładowa Kontrola Produkcji tego wyrobu. W 2014r. Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych, który jest notyfikowany w zakresie materiałów budowlanych zgodnie z wymaganiami Wspólnoty, po inspekcji przeprowadzonej z wynikiem pozytywnym, wydał Certyfikat Zgodności ZKP dla wyrobu budowlanego, produkowanego zgodnie z Rozporządzeniem UE 305/2011 ustanawiającym zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych. Certyfikat zamieszczono w zakładce CERTYFIKATY.

 
Certyfikat nawozu WE

Zakłady Azotowe Chorzów S.A. uzyskały Certyfikat zgodności NAWOZU WE typ A.3.5: siarczan potasu K2O 50. Wystawcą certyfikatu jest Instytut Nowych Syntez Chemicznych (dawniej Instytut Nawozów Sztucznych w Puławach). Certyfikat wydano na podstawie sprawozdania z badań opatrzonego symbolem akredytacji Polskiego Centrum Akredytacji. Certyfikat zamieszczono w zakładce CERTYFIKATY.


REACH i CLP

Stosowanie, wytwarzanie i wprowadzanie do obrotu wyrobów chemicznych odbywa się w Zakładach Azotowych Chorzów S.A. przy spełnieniu wymagań unijnych rozporządzeń REACH i CLP. Dzięki temu podczas użytkowania substancji chemicznych jest zapewnione bezpieczeństwo dla zdrowia ludzi i środowiska. Dostarczane substancje podlegają ocenie pod względem bezpieczeństwa chemicznego. Substancje stwarzające zagrożenie są sklasyfikowane i stosownie do klasyfikacji pakowane i oznakowane. Odbiorcom substancji chemicznych, sklasyfikowanych jako niebezpieczne, dostarczamy kartę charakterystyki, rozszerzoną o scenariusze narażenia dla zidentyfikowanych zastosowań. Karta charakterystyki zawiera informacje o zagrożeniach występujących podczas używania substancji oraz określa bezpieczne obchodzenie się z substancją i postępowanie w sytuacjach ewentualnego zagrożenia. Informacje dotyczące substancji, niezbędne do określenia i zastosowania odpowiednich środków kontroli ryzyka przekazujemy naszym odbiorcom również w przypadku, gdy karta charakterystyki nie musi być dostarczona. Zakłady Azotowe Chorzów S.A. spełniają również obowiązek rejestracji substancji chemicznych nałożony rozporządzeniem REACH na producentów i importerów.