zaloguj się do strefy klienta
A A A

RODO - Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych

INFORMACJE ADMINISTRATORA DANYCH – Zakłady Azotowe Chorzów S.A.

Przekazujemy informacje dotyczące przetwarzania Pani/a danych osobowych przez Zakłady Azotowe Chorzów S.A. zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej RODO. Przekazanie informacji następuje w związku z zawarciem i wykonywaniem umowy z osobą/podmiotem, który wskazał Panią/Pana jako osobę kontaktową w zakresie tej umowy.

 

Administrator danych osobowych

Administratorem Pani/a danych osobowych są Zakłady Azotowe Chorzów S.A. 41-500 Chorzów, ul. Narutowicza 15, zarejestrowane w Sądzie Rejonowym Katowice – Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000070509, NIP 627-001-16-43, kapitał zakładowy 94.700.000 zł (wpłacony w całości).

 

Dane kontaktowe administratora

Można się z nami skontaktować:

 • telefonicznie pod numerem: +48 32 7362 000;
 •  pod adresem e-mail: iod@azotychorzow.pl z dopiskiem w tytule wiadomości „Ochrona danych osobowych”,
 • pisemnie, przesyłając korespondencję na adres: Zakłady Azotowe Chorzów S.A., 41-500 Chorzów, ul. Narutowicza 15, z dopiskiem „Ochrona danych osobowych”.   

 

Cele przetwarzania danych, podstawa prawna oraz prawnie uzasadnione interesy administratora

Pani/a dane osobowe są przetwarzane w celu:

 • wykonania umowy zawartej z naszym kontrahentem, który wskazał Panią/Pana jako osobę kontaktową (dalej jako: „Umowa”). Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych  jest niezbędne do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Zakładów Azotowych Chorzów S.A. (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), którym jest możliwość wykonywania Umowy,
 • ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń związanych z Umową  lub z przetwarzaniem danych osobowych. Przetwarzanie jest niezbędne do realizacji naszego prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), którym jest możliwość ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,

spełnienia ciążących na Zakłady Azotowe Chorzów S.A. obowiązków prawnych wynikających z prawa Unii lub prawa polskiego. Przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia wymogów prawnych nałożonych na Zakłady Azotowe Chorzów S.A. (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

 

Kategorie odbiorców danych 

Odbiorcami Pani/a danych osobowych mogą być podmioty świadczące usługi:

 • z zakresu doręczania korespondencji i przesyłek,
 • informatyczne,
 • płatnicze,
 • księgowo-finansowe,
 • audytorskie i kontrolne,
 • prawne i windykacyjne,

oraz podmioty z Grupa Azoty S.A., do której należą Zakłady Azotowe Chorzów S.A.

Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

 

Źródło pochodzenia danych i kategorie odnośnych danych 

Pani/Pana dane osobowe, obejmujące dane kontaktowe, otrzymaliśmy od naszego kontrahenta, który wskazał Panią/Pana jako osobę kontaktową w ramach zawartej Umowy.

 

Okres przechowywania danych

Pani/a dane osobowe będą przetwarzane w różnych okresach, w zależności od celu:

 • wykonania Umowy – do momentu rozwiązania lub wygaśnięcia tej Umowy lub wcześniejszego otrzymania od naszego kontrahenta informacji, że nie jest już Pani/Pan jego osobą kontaktową,
 •  ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń - do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu Umowy lub roszczeń związanych z przetwarzaniem danych osobowych albo do momentu uwzględniania sprzeciwu wniesionego przez Panią/Pana lub naszego kontrahenta,

wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Zakładach Azotowych Chorzów S.A. - do momentu wygaśnięcia obowiązków przetwarzania danych wynikających z przepisów prawa.

 

Przysługujące Pani/u prawa 

Ma Pan/i prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania (poprawiania, uzupełniania), ograniczenia ich przetwarzania lub usunięcia. 

W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z administratorem. Dane kontaktowe wskazane są wyżej. 

Ma Pani/Pan także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w przypadku uznania, że przetwarzanie Pani/a danych osobowych narusza RODO.

 

Prawo sprzeciwu  

Na podstawie RODO może Pani/Pan w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w celu:

 • przetwarzania Pani/Pana danych w prawnie uzasadnionym interesie Zakładów Azotowych Chorzów S.A., którym jest wykonanie Umowy lub
 • ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń związanych z zawartą Umową lub z przetwarzaniem danych osobowych.  

Przyczyną sprzeciwu musi być Pani/Pana szczególna sytuacja. Wniesienie sprzeciwu spowoduje zaprzestanie przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w celu/celach objętych treścią sprzeciwu, chyba że Zakłady Azotowe Chorzów S.A. wykaże istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Pani/Pana interesów, praw i wolności lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. 

W celu skorzystania z prawa sprzeciwu należy skontaktować się z administratorem. Dane kontaktowe wskazane są wyżej.

 

Informacja o wymogu lub dobrowolności podania danych oraz konsekwencjach ich niepodania

Podanie danych osobowych było dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia i wykonania Umowy.