zaloguj się do strefy klienta
A A A

RODO - Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zakłady Azotowe Chorzów S.A.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych  w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO informujemy, iż:

 1. Administratorem danych osobowych są Zakłady Azotowe Chorzów S.A. 41-500 Chorzów,
  ul. Narutowicza 15, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Katowice – Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000070509,
  NIP 627-001-16-43, kapitał zakładowy 94.700.000 zł (wpłacony w całości).
 2. ZACH S.A. wyznaczył Joannę Gruszka na Inspektora Ochrony Danych. We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora Danych jak i w przypadku woli skorzystania przez Panią/Pana z uprawnień określonych w niniejszej klauzuli można się kontaktować przesyłając odpowiednie zgłoszenie w formie pisemnej na adres Zakłady Azotowe Chorzów S.A., 41-500 Chorzów, ul. Narutowicza 15, z dopiskiem „Ochrona danych osobowych”,  na adres e-mail: iod@azotychorzow.pl, lub telefonicznie pod numerem tel. +48 32 7362 000,
 3. Pani/Pana dane będą przetwarzane na podstawie zawartej umowy lub działań na Pani/Pana żądanie przed zawarciem umowy (RODO Art. 6 ust. 1 lit b), w celu:
  • realizacji procesu sprzedaży/zakupu i będą przechowywane przez okres poprzedzający zawarcie umowy oraz okres wykonywania umowy;
  • obsługi skarg, reklamacji oraz zgłoszeń i będą przechowywane przez okres 3 lat od daty zakończenia sprawy.
 4. Pani/Pana dane mogą być przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionych interesów Administratora (RODO Art. 6 ust. 1 lit f), w celu:
  • realizacji procesu sprzedaży/zakupu oraz zapewnienia właściwego poziomu usług i będą anonimizowane po opracowaniu produktu końcowego;
  • przeprowadzania czynności audytowych oraz kontrolnych i będą przechowywane przez okres 5 lat od zakończenia czynności;
  • ustalenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami i będą przechowywane przez czas trwania postępowań lub okres przedawnienia ewentualnych roszczeń;
  • windykacji należności i realizacji zajęć wierzytelności i będą przechowywane przez okres 10 lat od końca roku kalendarzowego, w którym należność została uregulowana.
 5. Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w związku z wykonywaniem obowiązków nałożonych przepisami prawa na Administratora (RODO Art. 6 ust. 1 lit c), w celu i zakresie niezbędnym dla wykonania obowiązków wynikających z przepisów podatkowych, o rachunkowości.
 6. Pani/Pana dane osobowe mogą zostać udostępnione:
  • firmą realizującym usługi księgowe, fakturowanie i rozliczanie umów, badanie jakości obsługi, dochodzenie należności, usługi prawne i analityczne;
  • dostawcom systemów informatycznych i usług IT;
  • operatorom pocztowym i kurierom;
  • organom uprawnionym do otrzymania Pani/Pana danych na podstawie przepisów prawa.
 7. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych, a także prawo wycofania zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 8. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, zajmującego się ochroną danych osobowych, jeżeli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO.

Dane kontaktowe organu nadzorczego:

Biuro Urzędu Ochrony Danych Osobowych

ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa

tel. 22 531 03 00, https://www.uodo.gov.pl/pl/p/kontakt

 1. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu.
 2. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, a konsekwencją niepodania danych osobowych wymaganych przez ZACH S.A. jest brak możliwości realizacji przedmiotu umowy.

 

INFORMATION CLAUSE

Zakłady Azotowe Chorzów S.A.

In accordance with Art. 13(1 and 2) of the Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data, and repealing Directive 95/46/EC (General Data Protection Regulation), hereinafter referred to as GDPR, we would like to inform you that:

 1. The Personal Data Controller is Zakłady Azotowe Chorzów S.A. 41-500 Chorzów, ul. Narutowicza 15, registered at the Regional Court Katowice – Wschód in Katowice, VIII Economic Department of the National Court Register (KRS) under KRS number 0000070509, NIP (Taxpayer's Identification Number): 627-001-16-43, share capital of PLN 94.700.000 (paid up in full).
 2. ZACH S.A. has appointed Joanna Gruszka as a Data Protection Officer. In all matters related to the processing of your personal data by the Data Controller as well as in the event that you wish to exercise the rights specified in this clause you may contact us by sending a relevant notification in writing to Zakłady Azotowe Chorzów S.A., 41-500 Chorzów, ul. Narutowicza 15, with a note "Ochrona danych osobowych" ("Personal Data Protection"), at the e-mail address: iod@azotychorzow.pl, or under phone number +48 32 7362 000,
 3. Your data will be processed on the basis of the concluded contract or on the basis of actions requested by you prior to the conclusion of the contract (Article 6(1)(b) of GDPR) in order to:
  • complete the sale/purchase process,, and it will be stored for the period preceding the conclusion of the contract and the period of performance of the contract;
  • handle complaints and notifications, and it will be stored for 3 years from the date of case completion.
 4. Your data may be processed on the basis of the legitimate interests of the Controller (Article 6(1)(f) of GDPE) in order to:
  • complete the sale/purchase process and to ensure an appropriate level of service, and it will be anonymised after the final product has been developed;
  • perform audit and control activities, and it will be stored for 5 years from the completion of these activities;
  • identify and pursue possible claims or to defend against possible claims, and it will be stored for the duration of the proceedings or the period of limitation of possible claims;
  • collect and seize receivables, and it will be stored for 10 years from the end of the calendar year in which the receivables were settled.
 5. Your data may be processed in connection with the performance of obligations imposed by law on the Controller (Article 6(1)(c) of GDPR), for the purpose and to the extent necessary for the performance of obligations resulting from tax and accounting regulations.
 6. Your personal data may be made available to:
  • companies providing accounting services, invoicing and settlement of contracts, audit of the quality of service, recovery of receivables as well as legal and analytical services;
  • suppliers of IT systems and services;
  • postal operators and couriers,
  • authorities entitled to receive your data under the law.
 7. You have the right to access the content of your data and the right to request its rectification, erasure or restriction of its processing, the right to data portability, the right to object to its processing and the right to withdraw consent at any time without affecting the lawfulness of the processing which has been carried out on the basis of consent prior to its withdrawal.
 8. You have the right to lodge a complaint with the President of the Office for Personal Data Protection, who is responsible for personal data protection, if you conclude that the processing of your personal data does not comply with GDPR regulations.

Contact data of the supervisory authority:

Biuro Urzędu Ochrony Danych Osobowych (Office for Personal Data Protection)

ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa

phone no. 22 531 03 00, https://www.uodo.gov.pl/pl/p/kontakt

 1. Your personal data will not be subject to profiling.
 2. The provision of personal data by you is voluntary and the consequence of not providing personal data required by ZACH S.A. is the inability to perform the subject of the contract.