zaloguj się do strefy klienta
A A A

Kariera

Zakłady Azotowe CHORZÓW S.A. to Spółka z wieloletnią tradycją, którą tworzy wykwalifikowana kadra pracownicza.

Szukamy ludzi z pasją, gotowych do tego, by się zaangażować i realizować ambitne cele.  Zależy nam na pozyskiwaniu osób, które przyczynią się do dalszego rozwoju firmy. W zamian oferujemy interesującą pracę, dającą satysfakcję i zadowolenie. Stwarzamy również możliwość rozwoju osobistego pracowników poprzez poszerzanie wiedzy i doskonalenie kompetencji zawodowych.

Zapraszamy do zapoznania się z aktualnymi ofertami pracy i składania aplikacji poprzez naszą stronę internetową.

Prosimy o dokładne wypełnienie pól formularza aplikacyjnego. Ma to kluczowe znaczenie przy późniejszym wyszukiwaniu kandydatów. Prosimy również o zapoznanie się z  Polityką Prywatności, która opisuje zasady przetwarzania Państwa danych osobowych.

 

Polityką Prywatności Przetwarzania Danych Osobowych Kandydatów.

REKRUTACJA ZA POŚREDNICTWEM PORTALU

1. Ochrona danych osobowych w ramach Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO).

Niniejsza polityka („Polityka”) dotyczy danych osobowych, które zbiera Spółka prowadząca postępowanie rekrutacyjne za pomocą elektronicznej platformy służącej do rekrutacji pracowników („Portal”).

Zakłady Azotowe Chorzów S.A. będą administratorem danych osobowych w ramach konkretnego postępowania rekrutacyjnego.

W niniejszej polityce informujemy o sposobach, w jakich dane osobowe są wykorzystywane, a także o prawach osób fizycznych związanych ze zbieraniem i wykorzystywaniem takich danych. Jeśli macie Państwo jakiekolwiek pytania lub uwagi, prosimy o kontakt na adresy e-mail: iod@azotychorzow.pl

2. Co reguluje polityka prywatności?

Niniejsza polityka dotyczy zbierania i wykorzystywania przez nas za pomocą Portalu danych osobowych kandydatów do pracy w Spółce („Kandydaci” lub „Państwo”) bez względu na podstawę prawną zatrudnienia.

3. Jakiego rodzaju dane osobowe zbieramy?

3.1. Dane Kandydatów.

3.1.1. Obowiązkowe dane Kandydatów.

Od Kandydatów zbieramy podstawowe dane wskazane w art. 22§ 1 Kodeksu pracy, takie jak imię (imiona) i nazwisko, data urodzenia, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, a także inne dane osobowe, gdy jest to niezbędne do wypełniania obowiązku pracodawcy nałożonego przepisem prawa. Podanie tych danych przez Kandydatów jest wymogiem ustawowym (w przypadku Kandydatów zatrudnianych w oparciu o umowę o pracę). Konsekwencją niepodania danych jest niemożność nawiązania zatrudnienia.

3.1.2. Pozostałe dane o Kandydatach.

Przy okazji wypełniania formularza za pomocą Portalu lub przesyłania życiorysów (CV) bezpośrednio do Spółki, mogą Państwo również podać inne dane, takie jak Państwa wizerunek utrwalony na zdjęciu. Podanie tych danych przez Kandydatów jest całkowicie dobrowolne.

3.1.3. Dane wrażliwe.

Przetwarzane przez nas dane osobowe mogą również obejmować specjalne, szczególnie wrażliwe kategorie danych, takie jak informacje dotyczące stopnia niepełnosprawności. Będą one szczególnie chronione przez Spółkę. W szczególności takie dane nie będą udostępniane żadnym niepowołanym osobom.

3.1.4. Dane kontaktowe.

Za pomocą Platformy Spółka zbieraja dane umożliwiające kontakt z Kandydatem, takie jak adres, e-mail lub numer telefonu. W celu uczestniczenia w procesie rekrutacyjnym niezbędne jest podanie adresu e-mail; podanie numeru telefonu może przyczynić się do ułatwienia kontaktu z Państwem.

4. Na jakiej podstawie prawnej i do jakich celów przetwarzamy dane osobowe?

4.1. Podstawa prawna przetwarzania danych.

Przetwarzamy dane osobowe tylko wtedy, gdy:

 1. przetwarzanie jest niezbędne do wypełniania zobowiązań umownych wobec Państwa lub zgodnie z Państwa żądaniem jest niezbędne do podjęcia konkretnych czynności przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), w tym do przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego;
 2. przetwarzanie jest konieczne w celu wywiązania się z naszych obowiązków prawnych lub gdy wprost nakazuje nam to przepis prawa, np. art. 22Kodeksu pracy (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
 3. przetwarzanie jest niezbędne dla realizacji uzasadnionych interesów Spółek lub strony trzeciej i nie wpływa nadmiernie na Państwa interesy ani podstawowe prawa i wolności (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Podczas przetwarzania danych osobowych na tej podstawie zawsze staramy się zachować równowagę między naszym uzasadnionym interesem a Państwa prywatnością;

Takimi „uzasadnionymi interesami” są:

         - ustalanie lub dochodzenie przez Spółki roszczeń cywilnoprawnych w ramach prowadzonej działalności, a także obrona przed takimi roszczeniami;

         - podejmowanie środków w celu utrzymania działań operacyjnych (np. planowanie zatrudnienia w Zakładach Azotowych Chorzów S.A., planowanie budżetu, planowanie przestrzeni itp.);

 1. w niektórych przypadkach, gdy uzyskaliśmy Państwa wcześniejszą zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) – dotyczy to zgód na przetwarzanie danych w celach wykorzystania ich w dalszych rekrutacjach oraz przetwarzania danych osobowych przez Spółki inne, niż Spółka prowadząca dane postępowanie rekrutacyjne.

4.2. Podstawa prawna przetwarzania danych wrażliwych.

Szczególne kategorie danych osobowych mogą być przetwarzane przez Spółki jedynie w szczególnych przypadkach, tj. gdy przetwarzanie jest niezbędne do realizacji naszych zobowiązań wynikających z zatrudnienia, zabezpieczenia społecznego lub ochrony socjalnej - dotyczy to danych osobowych obejmujących stopień niepełnosprawności i związane z nim szczególne uprawnienia.

4.3. Zgoda na przetwarzanie danych.

Jeżeli przetwarzamy Państwa dane osobowe na podstawie zgody, może być ona odwołana w każdej chwili w sposób równie łatwy, jak została udzielona. Niewyrażenie zgody na przetwarzanie danych, do których podania nie są Państwo zobowiązani, nie będzie skutkowało odmową nawiązania stosunku pracy z Kandydatem, a jej odwołanie nie spowoduje negatywnych konsekwencji dla Kandydata.

4.4. Cel przetwarzania danych.

Zawsze przetwarzamy Państwa dane osobowe w określonym celu i przetwarzamy tylko te dane osobowe, które są konieczne dla jego osiągnięcia. Dane osobowe Kandydatów przetwarzamy w celu:

 1. podejmowania działań rekrutacyjnych;
 2. przygotowania umów dotyczących zatrudnienia Kandydatów;
 3. przestrzegania wszelkich obowiązków prawnych nałożonych na Spółkę w stosunku do Kandydatów;
 4. wykorzystania danych w innych rekrutacjach prowadzonych przez Spółki – w przypadku wyrażenia zgody przez Kandydata.

5. Jak chronimy dane osobowe?

Spółki dopuszczają do przetwarzania danych osobowych wyłącznie osoby do tego upoważnione. Wszyscy pracownicy Spółek uzyskujący dostęp do danych osobowych muszą przestrzegać wewnętrznych zasad i procesów związanych z przetwarzaniem danych osobowych w celu ich ochrony i zapewnienia poufności. Są oni również zobowiązani do przestrzegania wszystkich technicznych i organizacyjnych środków bezpieczeństwa wprowadzonych w celu ochrony danych osobowych.

Wdrożyliśmy odpowiednie środki techniczne i organizacyjne mające na celu ochronę danych osobowych Kandydatów przed nieuprawnionym, przypadkowym lub niezgodnym z prawem zniszczeniem, utratą, zmianą, niewłaściwym wykorzystaniem, ujawnieniem lub dostępem oraz przed wszelkimi innymi nielegalnymi formami przetwarzania. Te środki bezpieczeństwa zostały wdrożone przy uwzględnieniu najnowszego stanu techniki, kosztów wdrożenia, zagrożeń związanych z przetwarzaniem i charakteru danych osobowych, ze szczególnym uwzględnieniem danych wrażliwych.

6. Kto ma dostęp do danych osobowych i komu są one przekazywane?

6.1. W ramach Spółki Zakłady Azotowe Chorzów.

Możemy przekazywać dane osobowe naszym pracownikom. Dotyczy to następujących sytuacji:

 1. świadczenia przez Spółkę Zakłady Azotowe Chorzów S.A. usług administrowania Platformą;
 2. przekazywania danych do Spółek innych, niż Spółka prowadząca dane postępowanie rekrutacyjne – w przypadku wyrażenia przez Państwa zgody.

6.2. Poza Zakłady Azotowe Chorzów S.A.

Możemy przekazywać dane osobowe odbiorcom oraz innym stronom trzecim, aby realizować cele wymienione w punkcie 4.4 w zakresie, w jakim są one dla nich niezbędne do wykonania zadań przez nas zleconych, jeżeli wymaga od nas tego przepis prawa lub jeżeli dysponujemy inną podstawą prawną. Za odbiorców lub inne strony trzecie mogą być uznane:

 1. podmioty przetwarzające dane osobowe na zlecenie Spółek, takie jak nasi dostawcy systemów informatycznych i ich podwykonawcy;

Tego typu podmioty nie decydują samodzielnie o tym, w jaki sposób przetwarzać Państwa dane osobowe. Przetwarzanie przez nie danych osobowych ma miejsce tylko w zakresie, w jakim jest to niezbędne dla prowadzenia działalności przez Spółki. Spółki mają kontrolę nad działaniem takich podmiotów za pomocą odpowiednich zapisów umownych chroniących Państwa prywatność.

 1. podmioty takie, jak:
 • doradcy prawni lub
 • dostawcy usług kurierskich lub pocztowych.

Tego typu podmioty są samodzielnymi administratorami danych, co oznacza, że nie mają wpływu na to, w jaki sposób oraz w jakim zakresie przetwarzają one Państwa dane osobowe. Spółki nie są odpowiedzialne za zgodność działalności takich podmiotów z przepisami.

 1. wszelkie krajowe organy administracji publicznej, organy innych państw członkowskich UE (np. organy powołane do ochrony danych osobowych w innych państwach członkowskich) lub sądy, jeżeli jest to wymagane przez obowiązujące prawo krajowe lub unijne albo na ich żądanie.

7. Jak długo przechowujemy Państwa dane?

Przechowujemy dane osobowe tylko tak długo, jak to konieczne, aby osiągnąć cel, w którym zostały one zgromadzone lub aby było to zgodne z wymogami prawnymi.

Dane osobowe Kandydatów są przetwarzane przez cały czas trwania procesu rekrutacji. Po upływie tego czasu dane osobowe Kandydatów w zakresie informacji o przeprowadzonej rekrutacji będą przetwarzane przez okresy przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych w celu umożliwienia Spółkom obrony przed ewentualnymi roszczeniami lub dochodzenia takich roszczeń, jeżeli zaistnieje ryzyko wysunięcia takich roszczeń przez lub w stosunku do Spółek; co do zasady jest to okres nie dłuższy niż 3 lata od momentu zakończenia procesu rekrutacyjnego.

W przypadku udzielenia przez Państwa zgody, Państwa dane osobowe mogą być przechowywane dla celów ich wykorzystania w dalszych rekrutacjach prowadzonych przez Spółki przez okres wynoszący do 1 roku. W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych w celu wykorzystania ich w dalszych rekrutacjach, przed upływem terminu określonego w treści zgody otrzymają Państwo wiadomość e-mail, umożliwiającą przedłużenie tego terminu.

Jeśli jednak pragną Państwo, aby dotyczące Państwa dane osobowe zostały usunięte z naszych baz danych, istnieje możliwość złożenia wniosku zgodnie z informacjami zawartymi w punkcie 8, który rozpatrzymy w sposób tam określony.

8. Jakie przysługują Państwu prawa i jak można z nich skorzystać?

8.1. Przysługujące prawa.

Kandydat ma prawo dostępu do swoich danych osobowych przetwarzanych przez Spółki. Jeśli uważają Państwo, że jakiekolwiek informacje dotyczące Państwa osoby są nieprawidłowe lub niekompletne, mają również Państwo prawo wnieść o ich sprostowanie w sposób określony w punkcie 8.2. poniżej. Spółki niezwłocznie skorygują takie informacje.

Mają Państwo również prawo do:

 1. wycofania Państwa zgody w przypadku, gdy Spółka uzyskała taką zgodę na przetwarzanie danych osobowych (przy zastrzeżeniu, że wycofanie to nie naruszy zgodności z prawem przetwarzania danych dokonanego przed wycofaniem);
 2. żądania usunięcia Państwa danych osobowych;
 3. żądania ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych;
 4. sprzeciwienia się – z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją – wobec przetwarzania Państwa danych osobowych (w tym profilowania), jeżeli takie przetwarzanie dokonywane jest w celu realizacji interesu publicznego lub uzasadnionych interesów Spółki;
 5. przeniesienia danych, tj. otrzymania danych osobowych przekazanych Spółce w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym i możliwym do odczytu maszynowego formacie oraz do żądania przesłania takich danych osobowych do innego administratora danych osobowych, bez utrudnień ze strony Spółki i z zastrzeżeniem własnych zobowiązań dotyczących poufności.

Spółka będzie weryfikować Państwa prośby, żądania lub sprzeciwy zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych, w tym w szczególności RODO.

Należy jednak pamiętać, że prawa te nie mają charakteru bezwzględnego; przepisy przewidują wyjątki od ich stosowania.

9. Aktualizacje polityki prywatności.

Niniejsza polityka została zaktualizowana w dniu 25.05.2018 r. i może podlegać dalszym zmianom. Jeżeli będzie to wymagane prawem, wszelkie informacje dotyczące przyszłych zmian lub uzupełnień w przetwarzaniu danych osobowych opisanym w niniejszej polityce, które mogą dotyczyć Państwa osoby, zostaną Państwu przekazane za pośrednictwem odpowiedniej formy komunikacji zazwyczaj używanej w Spółkach.